صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۸۵ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۰۵ ۱۵.۴ % ۵۴۶ ۰.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۸۵۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۴۵ ۷۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۴۶ ۲۴.۳۳ % ۵۵۴ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۸۵۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۸۱ ۷۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۶۶ ۲۴.۳۵ % ۵۴۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۸۵۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۸۱۵ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۴ ۱۸.۳۴ % ۵۴۸ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۸۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۷۴۴ ۹۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۳۸۸ ۲.۳ % ۵۴۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۸۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۹۷ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۴۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۸۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۸۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۷۵ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۱ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۸۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۷۳ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۸۶۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %