صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۴۰ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۶ ۶.۸۹ % ۵۵۶ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۷۹۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۲۰ ۸۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۷۶ ۶.۸۹ % ۵۵۶ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۷۹۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷,۰۹۰ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۴۰۱ ۸۷.۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۰۹ ۶.۸۷ % ۵۵۷ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۷۹۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۷,۰۸۰ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۳۱۳ ۸۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۵ ۵.۱ % ۵۵۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۷۹۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۵,۰۵۶ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۳۹۸ ۸۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۵۴۶ ۶.۶۴ % ۵۵۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۷۹۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۲,۰۲۵ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۹۱۶ ۸۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۲۰ ۶.۷۱ % ۵۶۰ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۷۹۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۲,۰۱۸ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۲۰ ۹۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۶۰ ۵.۰۹ % ۵۶۳ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۷۹۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۷۱۹ ۹۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۰ ۳.۱۹ % ۵۶۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۷۹۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۷۱۹ ۹۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۰ ۳.۱۹ % ۵۶۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۲,۰۱۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۷۰۲ ۹۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۸۱۰ ۳.۱۹ % ۵۶۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %