صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۷۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۴ ۴.۶ % ۴۴۶,۳۲۲ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۲۰ ۵.۰۶ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۴ ۴.۸۲ % ۴۴۶,۲۹۳ ۹۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۳ ۰.۵۲ % ۵۴۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۱ ۴.۷۷ % ۴۴۶,۰۴۴ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۸۸ ۱.۶۳ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۲۲,۷۲۹ ۴.۵۵ % ۴۴۰,۱۹۱ ۸۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۶۴ ۷.۲۶ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۷,۲۶۹ ۳.۸۳ % ۴۱۵,۵۶۸ ۹۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۸۲ ۳.۸۶ % ۵۴۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷,۲۶۰ ۴.۷۶ % ۳۳۲,۲۲۵ ۹۱.۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۶۷ ۳.۳۹ % ۵۴۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۱ % ۳۳۱,۷۳۴ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۲.۳۹ % ۵۴۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۱ % ۳۳۱,۷۰۵ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۲.۳۹ % ۵۴۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۲ % ۳۳۱,۶۷۶ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۸۹۵ ۲.۲۱ % ۵۴۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷,۲۲۱ ۴.۸۲ % ۳۲۶,۱۶۰ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۱۷۲ ۳.۶۹ % ۵۴۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %