صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۴۹۰,۰۴۰ ۱۲.۰۸ % ۳,۳۷۸,۲۳۱ ۸۳.۳ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۷۱ ۰.۶۹ % ۱۵۹,۱۹۴ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۴۹۰,۰۲۰ ۱۲.۰۹ % ۳,۳۷۷,۹۳۸ ۸۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۲۹ ۰.۶۶ % ۱۵۹,۲۰۳ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۵۴۴,۰۷۵ ۱۳.۴۴ % ۳,۴۷۵,۷۰۸ ۸۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۵۱ ۰.۲ % ۲۰,۳۳۹ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۵۴۴,۰۵۴ ۱۳.۴۴ % ۳,۴۷۵,۳۹۴ ۸۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۵۰ ۰.۲ % ۲۰,۳۴۸ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۵۴۴,۰۳۸ ۱۳.۴۴ % ۳,۴۷۵,۰۹۲ ۸۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۳۱۴ ۰.۱۸ % ۲۰,۳۵۸ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۵۴۹,۸۲۵ ۱۳.۵۷ % ۳,۴۷۸,۵۷۴ ۸۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۳ ۰.۲۲ % ۱۵,۲۰۹ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۵۶۴,۹۶۲ ۱۳.۸۶ % ۳,۴۷۶,۷۹۰ ۸۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۵۰ ۰.۸۲ % ۶۶۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۵۵۵,۴۲۵ ۱۲.۸۱ % ۳,۷۶۷,۸۰۴ ۸۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۲۰ ۰.۳۱ % ۶۷۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۵۵۵,۷۸۳ ۱۳.۵۶ % ۳,۵۰۶,۶۵۹ ۸۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۴۸۱ ۰.۷ % ۶,۳۹۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۵۵۷,۰۴۶ ۱۳.۶۱ % ۳,۵۰۲,۲۷۰ ۸۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۰۷ ۰.۸ % ۶۹۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %