صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۳۳۹,۹۷۵ ۸.۳۸ % ۱۵۰,۰۶۵ ۳.۷ % ۳,۳۷۸,۲۳۱ ۸۳.۳ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۷۱ ۰.۶۹ % ۱۵۹,۱۹۴ ۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۳۳۹,۹۲۰ ۸.۳۸ % ۱۵۰,۰۹۹ ۳.۷۱ % ۳,۳۷۷,۹۳۸ ۸۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۲۹ ۰.۶۶ % ۱۵۹,۲۰۳ ۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۳۶۹,۱۴۴ ۹.۱۲ % ۱۷۴,۹۳۱ ۴.۳۲ % ۳,۴۷۵,۷۰۸ ۸۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۵۱ ۰.۲ % ۲۰,۳۳۹ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۳۶۹,۰۸۹ ۹.۱۲ % ۱۷۴,۹۶۵ ۴.۳۲ % ۳,۴۷۵,۳۹۴ ۸۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۵۰ ۰.۲ % ۲۰,۳۴۸ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۳۶۹,۰۴۵ ۹.۱۲ % ۱۷۴,۹۹۲ ۴.۳۲ % ۳,۴۷۵,۰۹۲ ۸۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۷,۳۱۴ ۰.۱۸ % ۲۰,۳۵۸ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۳۷۴,۲۷۰ ۹.۲۴ % ۱۷۵,۵۵۴ ۴.۳۳ % ۳,۴۷۸,۵۷۴ ۸۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۳ ۰.۲۲ % ۱۵,۲۰۹ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۳۷۱,۷۷۴ ۹.۱۲ % ۱۹۳,۱۸۸ ۴.۷۴ % ۳,۴۷۶,۷۹۰ ۸۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۵۰ ۰.۸۲ % ۶۶۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۳۶۹,۵۵۸ ۸.۵۲ % ۱۸۵,۸۶۷ ۴.۲۹ % ۳,۷۶۷,۸۰۴ ۸۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۲۰ ۰.۳۱ % ۶۷۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۳۵۹,۹۲۱ ۸.۷۸ % ۱۹۵,۸۶۲ ۴.۷۸ % ۳,۵۰۶,۶۵۹ ۸۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۴۸۱ ۰.۷ % ۶,۳۹۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۳۵۳,۳۶۵ ۸.۶۳ % ۲۰۳,۶۸۱ ۴.۹۸ % ۳,۵۰۲,۲۷۰ ۸۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۰۷ ۰.۸ % ۶۹۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %