صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۳۸۴,۶۹۰ ۷.۵۷ % ۳۴۰,۹۷۸ ۶.۷۲ % ۴,۱۰۸,۱۳۲ ۸۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۹۰ ۲.۲۳ % ۴۰,۰۹۵ ۰.۷۹ % ۹۲,۳۵۵ ۱.۸۲ %
۹۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۳۸۲,۶۲۹ ۷.۵ % ۳۴۱,۵۵۸ ۶.۷ % ۴,۱۰۱,۶۲۱ ۸۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۵۹۳ ۲.۸۲ % ۴۰,۰۹۲ ۰.۷۹ % ۹۱,۴۸۲ ۱.۷۹ %
۹۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۳۸۲,۵۹۶ ۷.۵ % ۲۸۶,۹۸۳ ۵.۶۳ % ۴,۱۵۵,۴۱۸ ۸۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۴۱۸ ۲.۷۹ % ۴۰,۰۸۹ ۰.۷۹ % ۹۱,۴۸۲ ۱.۷۹ %
۹۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۳۸۲,۵۶۳ ۷.۵۱ % ۳۴۱,۵۶۶ ۶.۷ % ۴,۱۰۰,۰۵۸ ۸۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۸۱ ۲.۷۳ % ۴۰,۰۸۶ ۰.۷۹ % ۹۱,۴۸۲ ۱.۸ %
۹۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۳۸۷,۵۳۵ ۷.۶ % ۳۳۴,۴۸۸ ۶.۵۶ % ۴,۱۰۳,۵۹۹ ۸۰.۵ % ۰ ۰ % ۸۶,۴۳۳ ۱.۷ % ۴۷,۸۷۸ ۰.۹۴ % ۱۳۷,۶۱۷ ۲.۷ %
۹۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۳۸۸,۸۱۳ ۷.۶۷ % ۳۲۴,۵۹۹ ۶.۴ % ۴,۰۹۹,۹۹۷ ۸۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۹,۸۰۸ ۱.۳۸ % ۴۷,۸۷۵ ۰.۹۴ % ۱۳۸,۴۶۳ ۲.۷۳ %
۹۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۴۰۹,۲۳۰ ۸.۰۶ % ۳۲۷,۴۳۹ ۶.۴۴ % ۴,۰۹۶,۱۸۱ ۸۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۷۷,۹۱۱ ۱.۵۳ % ۲۹,۱۸۹ ۰.۵۷ % ۱۴۰,۱۲۶ ۲.۷۶ %
۹۸ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۴۱۰,۷۸۶ ۷.۹۷ % ۳۲۹,۱۰۲ ۶.۳۹ % ۴,۰۹۳,۴۷۱ ۷۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۷۹۸ ۲.۹۱ % ۲۹,۳۳۵ ۰.۵۷ % ۱۴۱,۳۷۷ ۲.۷۴ %
۹۹ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۴۱۰,۷۸۶ ۷.۹۷ % ۳۲۹,۱۰۲ ۶.۳۹ % ۴,۰۹۳,۴۷۱ ۷۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۷۹۸ ۲.۹۱ % ۲۹,۳۳۵ ۰.۵۷ % ۱۴۱,۳۷۷ ۲.۷۴ %
۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ۴۱۰,۹۶۴ ۷.۹۹ % ۳۲۹,۶۱۹ ۶.۴ % ۴,۰۸۷,۴۳۶ ۷۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۲۵۳ ۲.۸۸ % ۲۹,۳۲۵ ۰.۵۷ % ۱۴۰,۱۹۵ ۲.۷۲ %