صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۴۱۰,۹۳۱ ۷.۹۹ % ۳۲۹,۶۲۳ ۶.۴۱ % ۴,۰۸۶,۶۵۹ ۷۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۰۶۵ ۲.۸۶ % ۲۹,۳۱۶ ۰.۵۷ % ۱۴۰,۱۹۵ ۲.۷۳ %
۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۴۱۰,۸۹۸ ۷.۹۹ % ۳۲۹,۶۲۷ ۶.۴۱ % ۴,۰۸۵,۸۸۲ ۷۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۷۲۷ ۲.۸۳ % ۲۹,۳۰۶ ۰.۵۷ % ۱۴۰,۱۹۵ ۲.۷۳ %
۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۴۱۰,۵۵۸ ۷.۸۶ % ۲۸۲,۶۷۶ ۵.۴۱ % ۴,۱۳۱,۹۸۸ ۷۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۳۷۲ ۴.۴۱ % ۲۹,۲۹۷ ۰.۵۶ % ۱۴۰,۸۳۵ ۲.۷ %
۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۴۰۹,۷۲۲ ۸.۰۵ % ۲۸۳,۳۳۴ ۵.۵۸ % ۴,۱۶۶,۸۸۳ ۸۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۱۹۰ ۰.۸۳ % ۴۴,۶۷۲ ۰.۸۸ % ۱۳۹,۸۱۱ ۲.۷۵ %
۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۴۰۹,۳۵۰ ۷.۹۸ % ۲۸۴,۱۸۷ ۵.۵۵ % ۴,۲۱۷,۴۶۷ ۸۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۳۲ ۰.۹۳ % ۲۹,۲۷۸ ۰.۵۷ % ۱۳۸,۹۴۱ ۲.۷۱ %
۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۴۱۱,۷۰۹ ۷.۶۸ % ۲۸۵,۲۰۰ ۵.۳۳ % ۴,۲۱۴,۹۷۱ ۷۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۵,۳۳۶ ۱.۲۲ % ۲۴۱,۰۷۶ ۴.۵ % ۱۳۹,۶۷۱ ۲.۶۱ %
۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ۴۱۱,۵۹۳ ۷.۰۸ % ۳۱۷,۵۰۸ ۵.۴۶ % ۴,۴۲۷,۶۲۲ ۷۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۸۹,۵۰۹ ۸.۴۲ % ۲۹,۲۶۰ ۰.۵ % ۱۴۰,۸۲۰ ۲.۴۲ %
۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ۴۱۱,۵۶۰ ۷.۰۸ % ۳۱۷,۵۱۲ ۵.۴۶ % ۴,۴۲۶,۷۳۴ ۷۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۸۸,۱۰۷ ۸.۴ % ۲۹,۲۵۰ ۰.۵ % ۱۴۰,۸۲۰ ۲.۴۲ %
۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۴۱۱,۵۳۸ ۷.۰۸ % ۳۱۷,۵۱۵ ۵.۴۶ % ۴,۷۲۳,۴۸۶ ۸۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۶۶۸ ۳.۲۶ % ۲۹,۲۴۱ ۰.۵ % ۱۴۰,۸۲۰ ۲.۴۲ %
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۴۰۹,۰۹۷ ۷.۴۸ % ۳۱۶,۰۴۳ ۵.۷۸ % ۴,۲۶۳,۹۰۱ ۷۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۰۷۲ ۵.۷ % ۲۹,۲۳۲ ۰.۵۳ % ۱۳۹,۹۷۶ ۲.۵۶ %