صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۴۱۵,۲۳۳ ۷.۱۴ % ۲۹۷,۳۳۲ ۵.۱۱ % ۴,۷۸۹,۸۰۹ ۸۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۸,۵۶۸ ۰.۶۶ % ۳۷,۹۲۹ ۰.۶۵ % ۲۳۹,۶۴۵ ۴.۱۲ %
۱۲۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۴۱۵,۲۰۰ ۷.۱۴ % ۲۹۷,۳۳۷ ۵.۱۱ % ۴,۷۸۸,۷۵۹ ۸۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۵۹۹ ۰.۶۵ % ۳۷,۹۱۳ ۰.۶۵ % ۲۳۹,۶۴۵ ۴.۱۲ %
۱۲۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۴۱۵,۱۷۸ ۷.۱۵ % ۲۹۷,۳۳۹ ۵.۱۱ % ۴,۷۸۷,۷۲۰ ۸۲.۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۷۱ ۰.۵۶ % ۳۷,۸۹۸ ۰.۶۵ % ۲۳۹,۶۴۴ ۴.۱۲ %
۱۲۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۴۱۲,۶۵۶ ۷.۱ % ۲۸۳,۷۸۵ ۴.۸۷ % ۴,۷۸۳,۴۶۴ ۸۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۱,۸۲۴ ۱.۰۶ % ۳۷,۸۸۲ ۰.۶۵ % ۲۳۶,۳۷۵ ۴.۰۶ %
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۴۱۲,۶۳۴ ۷.۱ % ۲۸۳,۷۸۸ ۴.۸۸ % ۴,۷۸۲,۴۲۷ ۸۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۵۹,۸۳۲ ۱.۰۳ % ۳۷,۸۶۶ ۰.۶۵ % ۲۳۶,۳۷۳ ۴.۰۷ %
۱۲۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۴۰۸,۵۳۰ ۶.۸۸ % ۲۷۸,۰۴۷ ۴.۶۷ % ۴,۷۶۶,۸۶۱ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۶۳۶ ۳.۶۳ % ۳۷,۸۵۱ ۰.۶۴ % ۲۳۵,۱۹۷ ۳.۹۶ %
۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۴۰۸,۵۰۸ ۶.۸۸ % ۲۷۸,۰۵۰ ۴.۶۸ % ۴,۷۶۵,۸۲۷ ۸۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۰۲۸ ۳.۵۹ % ۳۷,۸۳۵ ۰.۶۴ % ۲۳۵,۱۹۶ ۳.۹۶ %
۱۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۴۰۹,۸۵۷ ۷.۲۲ % ۲۷۰,۸۶۰ ۴.۷۷ % ۴,۶۳۱,۱۸۰ ۸۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۹,۲۸۶ ۱.۵۷ % ۳۷,۸۲۰ ۰.۶۷ % ۲۳۸,۴۴۱ ۴.۲ %
۱۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۴۰۹,۸۲۴ ۷.۲۲ % ۲۷۰,۸۶۴ ۴.۷۷ % ۴,۶۳۰,۱۳۶ ۸۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۹,۰۵۹ ۱.۵۷ % ۳۷,۸۰۴ ۰.۶۷ % ۲۳۸,۴۳۶ ۴.۲ %
۱۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۴۰۹,۸۲۴ ۷.۲۲ % ۲۷۰,۸۶۴ ۴.۷۷ % ۴,۶۳۰,۱۳۶ ۸۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۸۹,۰۵۹ ۱.۵۷ % ۳۷,۸۰۴ ۰.۶۷ % ۲۳۸,۴۳۶ ۴.۲ %