صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۷۹,۷۲۷ ۲.۵۹ % ۵۵,۷۲۵ ۱.۸۲ % ۲,۹۰۳,۲۵۸ ۹۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۲۸ ۰.۳۷ % ۲۴,۹۱۷ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۷۹,۶۳۱ ۲.۵۶ % ۵۵,۷۵۱ ۱.۷۹ % ۲,۹۲۹,۶۱۹ ۹۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۶,۹۱۷ ۰.۲۲ % ۴۰,۵۱۸ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۷۹,۳۲۷ ۲.۵۵ % ۵۵,۷۴۴ ۱.۷۹ % ۲,۹۶۸,۰۱۰ ۹۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۶۴ ۰.۲۸ % ۵۴۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۷۹,۳۷۳ ۲.۴۶ % ۵۵,۷۸۷ ۱.۷۲ % ۲,۹۶۶,۳۸۳ ۹۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۶ ۰.۱۸ % ۱۲۵,۴۷۸ ۳.۸۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۷۹,۵۰۹ ۲.۴۵ % ۵۵,۷۳۳ ۱.۷۲ % ۳,۰۸۹,۵۳۲ ۹۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۴۱ ۰.۶۶ % ۵۶۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۷۹,۵۰۹ ۲.۴۵ % ۵۵,۷۳۳ ۱.۷۲ % ۳,۰۸۹,۲۸۵ ۹۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۹۰ ۰.۶۶ % ۵۷۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۷۹,۵۰۹ ۲.۴۵ % ۵۵,۷۳۳ ۱.۷۲ % ۳,۰۸۹,۰۴۹ ۹۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۷۲ ۰.۶۵ % ۵۷۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۷۹,۴۴۱ ۲.۰۹ % ۵۵,۷۲۴ ۱.۴۷ % ۳,۰۸۴,۹۰۴ ۸۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۸۷ ۰.۷۶ % ۵۴۶,۳۲۷ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸۷,۸۱۸ ۲.۲۵ % ۵۵,۶۷۴ ۱.۴۳ % ۳,۲۶۴,۹۹۸ ۸۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۸۴ ۰.۶۲ % ۴۶۴,۳۶۶ ۱۱.۹۲ % ۰ ۰ %