صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۳۵۱,۱۸۱ ۸.۷ % ۱۸۷,۹۸۱ ۴.۶۵ % ۳,۴۸۰,۴۳۹ ۸۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۸۴ ۰.۴۲ % ۷۹۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۳۴۷,۹۱۰ ۸.۴۷ % ۱۸۷,۷۳۶ ۴.۵۷ % ۳,۵۵۰,۰۳۵ ۸۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۴۲ ۰.۵۳ % ۸۰۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۳۵۱,۱۰۲ ۸.۴۸ % ۲۰۴,۸۸۹ ۴.۹۵ % ۳,۵۴۸,۳۷۷ ۸۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۱۹۳ ۰.۸۳ % ۸۱۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۳۴۱,۴۹۷ ۸.۲۹ % ۲۱۴,۷۶۸ ۵.۲۲ % ۳,۵۴۱,۸۹۵ ۸۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۲۵ ۰.۴۷ % ۸۲۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۳۴۱,۴۴۲ ۸.۳ % ۲۱۴,۸۰۲ ۵.۲۱ % ۳,۵۴۱,۴۷۲ ۸۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۲۶ ۰.۴۳ % ۸۳۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۳۴۱,۴۰۹ ۸.۳ % ۲۱۴,۸۲۳ ۵.۲۲ % ۳,۵۴۱,۰۷۰ ۸۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۰۴ ۰.۳۸ % ۸۴۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۳۴۱,۰۶۱ ۸.۱۳ % ۲۲۴,۷۷۹ ۵.۳۵ % ۳,۶۰۵,۵۲۳ ۸۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۶۵ ۰.۵۷ % ۸۵۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۳۴۹,۰۶۵ ۸.۲ % ۲۲۴,۳۰۶ ۵.۲۷ % ۳,۶۵۸,۷۴۸ ۸۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۰۲ ۰.۵۳ % ۸۶۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۳۶۹,۰۷۷ ۸.۶۴ % ۲۳۱,۲۸۶ ۵.۴۱ % ۳,۶۶۲,۸۵۸ ۸۵.۷ % ۰ ۰ % ۹,۷۵۶ ۰.۲۳ % ۸۷۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %