صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۳۶۱,۷۲۳ ۷.۹۷ % ۱۸۶,۹۲۸ ۴.۱۲ % ۳,۸۸۲,۵۶۲ ۸۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۹۶۲ ۱.۹۸ % ۱۵,۸۲۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۳۶۰,۲۴۵ ۷.۹۵ % ۲۴۱,۶۹۹ ۵.۳۴ % ۳,۷۶۶,۵۱۱ ۸۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۹۳۴ ۳.۲۲ % ۱۵,۸۳۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۳۶۰,۹۸۱ ۸.۱۳ % ۲۴۲,۳۷۱ ۵.۴۶ % ۳,۷۶۴,۴۷۱ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۶,۵۲۷ ۱.۲۷ % ۱۵,۸۴۶ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۳۶۲,۰۴۹ ۸.۰۴ % ۲۴۲,۸۲۶ ۵.۴ % ۳,۷۶۲,۳۶۴ ۸۳.۶ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۵۶۱ ۲.۶۱ % ۱۵,۸۵۶ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۳۶۳,۰۷۹ ۸.۵۹ % ۲۴۲,۴۲۹ ۵.۷۳ % ۳,۴۶۰,۳۶۶ ۸۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۶۹ ۳.۴۴ % ۱۵,۸۶۵ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۳۶۵,۱۶۹ ۸.۸۲ % ۲۴۲,۰۳۲ ۵.۸۴ % ۳,۳۶۳,۱۶۵ ۸۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۰۳۸ ۳.۷۴ % ۱۵,۸۷۵ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۳۶۵,۱۲۶ ۸.۸۲ % ۲۴۲,۰۵۲ ۵.۸۵ % ۳,۳۶۲,۶۰۵ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۰۱ ۳.۷۱ % ۱۵,۸۸۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۳۶۵,۰۹۳ ۸.۸۲ % ۲۴۲,۰۶۶ ۵.۸۵ % ۳,۳۶۲,۰۵۷ ۸۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۵۸ ۳.۷ % ۱۵,۸۹۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۳۶۴,۶۶۲ ۹.۱ % ۲۴۱,۹۴۹ ۶.۰۴ % ۳,۳۶۱,۲۴۳ ۸۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۲۳ ۰.۵۵ % ۱۵,۹۰۳ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۳۶۱,۷۶۳ ۹.۰۶ % ۲۴۲,۱۸۸ ۶.۰۶ % ۳,۳۵۸,۶۵۷ ۸۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۶ ۰.۰۷ % ۲۹,۱۱۰ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %