صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۳۵۳,۳۳۲ ۸.۶۴ % ۲۰۳,۷۰۱ ۴.۹۷ % ۳,۵۰۱,۹۶۹ ۸۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۷۶ ۰.۷۸ % ۷۰۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۳۵۳,۲۷۸ ۸.۶۴ % ۲۰۳,۷۳۶ ۴.۹۸ % ۳,۵۰۱,۶۴۵ ۸۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۴۱ ۰.۷۴ % ۷۱۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۳۵۵,۳۳۷ ۸.۷۱ % ۱۹۸,۶۷۶ ۴.۸۶ % ۳,۵۰۰,۴۹۴ ۸۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۱۹ ۰.۶۴ % ۷۲۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۳۵۴,۵۳۰ ۸.۶۴ % ۱۹۷,۸۷۵ ۴.۸۳ % ۳,۴۹۹,۱۰۹ ۸۵.۳ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۴۳ ۱.۲۱ % ۷۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۳۴۸,۱۴۲ ۸.۵۸ % ۱۹۶,۴۷۷ ۴.۸۴ % ۳,۴۹۲,۸۱۰ ۸۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۴۳ ۰.۵۳ % ۷۴۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۳۵۲,۵۲۴ ۸.۷۶ % ۱۸۸,۳۶۰ ۴.۶۸ % ۳,۳۳۱,۳۶۴ ۸۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۰۲ ۰.۳۴ % ۱۳۸,۶۵۵ ۳.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۳۶۵,۰۰۳ ۸.۹۷ % ۱۹۳,۱۴۸ ۴.۷۴ % ۳,۴۸۶,۷۱۳ ۸۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۱۳ ۰.۶۱ % ۷۵۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۳۶۴,۹۶۰ ۸.۹۷ % ۱۹۳,۱۷۵ ۴.۷۴ % ۳,۴۸۶,۳۳۱ ۸۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۰۴ ۰.۶۱ % ۷۶۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۳۶۴,۹۱۶ ۸.۹۷ % ۱۹۳,۲۰۲ ۴.۷۵ % ۳,۴۸۵,۹۴۹ ۸۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۳۰ ۰.۵۷ % ۷۷۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۳۵۱,۲۲۵ ۸.۶۹ % ۱۸۷,۹۵۳ ۴.۶۵ % ۳,۴۸۰,۸۲۰ ۸۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۹ ۰.۴۸ % ۷۸۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %