صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۶۶۵,۸۵۲ ۱۵.۲۹ % ۳,۶۰۸,۷۱۹ ۸۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۹۲ ۱.۰۶ % ۳۵,۰۰۴ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۶۶۵,۸۳۴ ۱۵.۲۳ % ۳,۶۲۵,۲۶۱ ۸۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۸۷ ۱.۰۵ % ۳۵,۰۰۰ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۶۶۵,۸۱۰ ۱۵.۳ % ۳,۶۲۴,۵۶۱ ۸۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۰۵ ۰.۶۳ % ۳۴,۹۹۷ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۶۶۲,۴۹۲ ۱۵.۲۶ % ۳,۶۲۲,۸۰۶ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۲۷ ۰.۵ % ۳۴,۹۹۳ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۶۵۴,۷۳۱ ۱۵ % ۳,۶۲۳,۱۸۶ ۸۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۰۲ ۱.۱۷ % ۳۴,۹۹۰ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۶۵۸,۲۵۷ ۱۵.۰۱ % ۳,۶۲۱,۹۷۲ ۸۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۰۸ ۱.۶۲ % ۳۴,۹۸۶ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۶۶۲,۹۳۸ ۱۵.۰۵ % ۳,۶۲۰,۳۸۹ ۸۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۰۸ ۱.۹۴ % ۳۴,۹۸۳ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۶۷۵,۱۴۴ ۱۵.۱۸ % ۳,۶۴۲,۹۲۱ ۸۱.۹ % ۰ ۰ % ۹۱,۵۹۵ ۲.۰۶ % ۳۸,۵۲۸ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۶۷۵,۱۲۶ ۱۵.۱۸ % ۳,۶۴۲,۲۲۲ ۸۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۰,۶۴۲ ۲.۰۴ % ۳۸,۵۲۳ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۶۷۵,۱۰۲ ۱۵.۱۹ % ۳,۶۴۱,۵۱۲ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۸,۲۷۵ ۱.۹۹ % ۳۸,۵۱۷ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %