صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۴۰۵,۷۲۲ ۹.۳۲ % ۲۶۰,۱۳۰ ۵.۹۷ % ۳,۶۰۸,۷۱۹ ۸۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۹۲ ۱.۰۶ % ۳۵,۰۰۴ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۴۰۵,۶۸۹ ۹.۲۸ % ۲۶۰,۱۴۴ ۵.۹۵ % ۳,۶۲۵,۲۶۱ ۸۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۸۷ ۱.۰۵ % ۳۵,۰۰۰ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۴۰۵,۶۴۶ ۹.۳۲ % ۲۶۰,۱۶۴ ۵.۹۸ % ۳,۶۲۴,۵۶۱ ۸۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۰۵ ۰.۶۳ % ۳۴,۹۹۷ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۴۰۳,۸۰۶ ۹.۳ % ۲۵۸,۶۸۵ ۵.۹۶ % ۳,۶۲۲,۸۰۶ ۸۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۲۷ ۰.۵ % ۳۴,۹۹۳ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۴۰۳,۰۶۲ ۹.۲۴ % ۲۵۱,۶۶۹ ۵.۷۶ % ۳,۶۲۳,۱۸۶ ۸۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۰۲ ۱.۱۷ % ۳۴,۹۹۰ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۴۰۷,۰۷۷ ۹.۲۸ % ۲۵۱,۱۸۰ ۵.۷۳ % ۳,۶۲۱,۹۷۲ ۸۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۰۸ ۱.۶۲ % ۳۴,۹۸۶ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۴۱۱,۸۱۴ ۹.۳۵ % ۲۵۱,۱۲۳ ۵.۷ % ۳,۶۲۰,۳۸۹ ۸۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۰۸ ۱.۹۴ % ۳۴,۹۸۳ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۴۱۰,۴۰۱ ۹.۲۳ % ۲۶۴,۷۴۲ ۵.۹۵ % ۳,۶۴۲,۹۲۱ ۸۱.۹ % ۰ ۰ % ۹۱,۵۹۵ ۲.۰۶ % ۳۸,۵۲۸ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۴۱۰,۳۶۹ ۹.۲۳ % ۲۶۴,۷۵۷ ۵.۹۵ % ۳,۶۴۲,۲۲۲ ۸۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۰,۶۴۲ ۲.۰۴ % ۳۸,۵۲۳ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۴۱۰,۳۲۵ ۹.۲۳ % ۲۶۴,۷۷۶ ۵.۹۶ % ۳,۶۴۱,۵۱۲ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۸,۲۷۵ ۱.۹۹ % ۳۸,۵۱۷ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %