صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۴۰۶,۳۶۸ ۷.۷۵ % ۳۱۲,۴۵۲ ۵.۹۵ % ۴,۲۶۱,۱۲۰ ۸۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۹۷,۷۷۸ ۱.۸۶ % ۲۹,۰۲۳ ۰.۵۵ % ۱۳۸,۴۶۶ ۲.۶۴ %
۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۴۰۵,۹۶۳ ۷.۷۴ % ۳۱۲,۷۳۵ ۵.۹۶ % ۴,۱۶۵,۴۳۴ ۷۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۶۸۳ ۳.۵۶ % ۳۸,۰۴۰ ۰.۷۳ % ۱۳۷,۸۸۷ ۲.۶۳ %
۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۴۱۰,۳۴۶ ۷.۷۸ % ۳۱۴,۴۴۳ ۵.۹۶ % ۴,۱۶۲,۸۷۰ ۷۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۱۰۴ ۲.۰۹ % ۳۸,۰۲۴ ۰.۷۲ % ۲۳۷,۴۶۵ ۴.۵ %
۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۴۰۸,۷۷۴ ۷.۷۳ % ۳۱۲,۵۶۲ ۵.۹ % ۴,۱۵۴,۶۲۱ ۷۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۹۷۰ ۲.۶۸ % ۳۸,۰۰۸ ۰.۷۲ % ۲۳۵,۲۵۳ ۴.۴۵ %
۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۴۰۸,۷۴۱ ۷.۷۳ % ۳۱۲,۵۶۶ ۵.۹۱ % ۴,۱۵۳,۶۰۹ ۷۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۳۰۸ ۲.۶۷ % ۳۷,۹۹۳ ۰.۷۲ % ۲۳۵,۲۵۴ ۴.۴۵ %
۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۴۰۸,۷۰۹ ۷.۷۳ % ۳۱۲,۵۷۱ ۵.۹۱ % ۴,۱۵۲,۵۹۸ ۷۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۶۰۳ ۲.۶۶ % ۳۷,۹۷۷ ۰.۷۲ % ۲۳۵,۲۵۴ ۴.۴۵ %
۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۴۰۸,۶۸۷ ۷.۷۳ % ۳۱۲,۵۷۳ ۵.۹۲ % ۴,۱۵۱,۵۹۸ ۷۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۷۰۲ ۲.۶۲ % ۳۷,۹۶۱ ۰.۷۲ % ۲۳۵,۲۵۵ ۴.۴۵ %
۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۴۰۸,۷۵۷ ۷.۵۸ % ۳۱۴,۷۲۹ ۵.۸۳ % ۴,۲۱۸,۱۳۹ ۷۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۰۱۳ ۳.۳۲ % ۳۷,۹۷۶ ۰.۷ % ۲۳۴,۹۲۸ ۴.۳۶ %
۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۴۰۷,۳۹۸ ۷.۳۲ % ۳۱۳,۵۰۸ ۵.۶۳ % ۴,۴۵۶,۳۲۰ ۸۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۹۸۵ ۲.۰۷ % ۳۷,۹۶۰ ۰.۶۸ % ۲۳۴,۷۷۷ ۴.۲۲ %
۱۲۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۴۰۸,۲۲۲ ۷.۲۴ % ۳۱۵,۵۱۸ ۵.۵۹ % ۴,۴۵۳,۴۰۸ ۷۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۹۲۴ ۰.۵۸ % ۱۹۴,۰۳۰ ۳.۴۴ % ۲۳۵,۹۷۳ ۴.۱۸ %