صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۳۴۱,۶۵۰ ۶.۹۹ % ۵۳,۵۷۸ ۱.۱ % ۴,۴۳۶,۰۹۵ ۹۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۵۴ ۰.۳۲ % ۲۹,۹۴۰ ۰.۶۱ % ۷,۷۱۹ ۰.۱۶ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۳۳۶,۱۷۰ ۶.۸۱ % ۵۲,۱۶۶ ۱.۰۶ % ۴,۴۸۸,۳۳۲ ۹۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۹۶ ۰.۳۴ % ۳۶,۳۶۶ ۰.۷۴ % ۷,۶۴۴ ۰.۱۵ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۳۳۵,۴۲۲ ۶.۷ % ۵۱,۶۱۳ ۱.۰۳ % ۴,۵۷۱,۱۵۴ ۹۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۰۸ ۰.۴۷ % ۱۹,۵۱۹ ۰.۳۹ % ۷,۶۴۳ ۰.۱۵ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۳۴۰,۳۷۴ ۶.۸۹ % ۵۱,۸۵۸ ۱.۰۶ % ۴,۴۷۷,۸۵۳ ۹۰.۷ % ۰ ۰ % ۳۹,۴۶۴ ۰.۸ % ۱۹,۵۲۱ ۰.۴ % ۷,۷۲۴ ۰.۱۶ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۳۳۱,۹۶۴ ۶.۷۴ % ۴۹,۵۱۱ ۱.۰۱ % ۴,۴۷۳,۴۸۸ ۹۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۷۴ ۰.۸۷ % ۱۹,۵۲۲ ۰.۴ % ۷,۴۴۷ ۰.۱۵ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۳۳۱,۹۶۴ ۶.۷۵ % ۴۹,۵۱۱ ۱ % ۴,۴۷۲,۱۹۴ ۹۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۰,۹۲۹ ۰.۸۳ % ۱۹,۵۲۳ ۰.۴ % ۷,۴۴۷ ۰.۱۵ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۳۳۱,۹۶۴ ۶.۷۶ % ۴۹,۵۱۱ ۱.۰۱ % ۴,۴۷۰,۹۰۱ ۹۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۷۹ ۰.۶۵ % ۱۹,۵۲۵ ۰.۴ % ۷,۴۴۷ ۰.۱۵ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۳۲۶,۴۱۲ ۶.۵۷ % ۴۸,۳۵۳ ۰.۹۷ % ۴,۴۶۷,۷۱۶ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۰۷ ۱.۹۹ % ۱۹,۵۲۶ ۰.۳۹ % ۷,۳۶۶ ۰.۱۵ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۳۲۲,۴۹۹ ۶.۲۳ % ۴۶,۹۹۹ ۰.۹۱ % ۴,۴۷۵,۹۹۷ ۸۶.۵ % ۰ ۰ % ۳۰۲,۰۳۵ ۵.۸۴ % ۱۹,۵۲۷ ۰.۳۸ % ۷,۳۴۹ ۰.۱۴ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۳۱۴,۹۴۳ ۶.۴۹ % ۴۴,۹۳۵ ۰.۹۲ % ۴,۱۷۶,۵۶۵ ۸۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۹۰,۴۵۲ ۵.۹۸ % ۱۹,۵۲۹ ۰.۴ % ۷,۱۱۲ ۰.۱۵ %