صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۳۶۰,۸۸۹ ۶.۶۹ % ۱۱۳,۰۳۲ ۲.۰۹ % ۴,۵۷۲,۶۲۴ ۸۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۵۹۶ ۳.۶۶ % ۱۷,۷۴۰ ۰.۳۳ % ۱۳۳,۳۲۴ ۲.۴۷ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۳۵۲,۶۶۴ ۶.۵۱ % ۱۱۳,۴۷۶ ۲.۱ % ۴,۵۷۰,۰۴۳ ۸۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۶۹۶ ۴.۶۷ % ۱۹,۵۸۳ ۰.۳۶ % ۱۰۸,۳۹۸ ۲ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۳۵۲,۰۴۳ ۶.۶۴ % ۱۱۳,۵۷۹ ۲.۱۵ % ۴,۶۱۶,۸۴۱ ۸۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۹۱ ۲.۱۱ % ۱۹,۵۸۶ ۰.۳۷ % ۸۴,۸۶۵ ۱.۶ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۳۴۶,۳۶۰ ۶.۶۱ % ۱۱۴,۰۴۵ ۲.۱۸ % ۴,۶۶۴,۰۶۲ ۸۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۸۶ ۰.۸۵ % ۱۹,۵۸۹ ۰.۳۷ % ۴۸,۴۲۵ ۰.۹۲ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۳۱۳,۷۵۷ ۵.۹۲ % ۷۳,۷۲۱ ۱.۳۹ % ۴,۶۹۳,۵۵۵ ۸۸.۵ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۷۹۴ ۳.۳۷ % ۱۹,۵۹۲ ۰.۳۷ % ۲۴,۰۱۳ ۰.۴۵ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۳۰۹,۵۱۵ ۵.۹۶ % ۵۱,۴۳۹ ۰.۹۹ % ۴,۵۷۷,۰۹۴ ۸۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۹۵۸ ۴.۴۶ % ۱۹,۵۹۵ ۰.۳۸ % ۷,۱۹۹ ۰.۱۴ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۳۰۹,۵۱۵ ۵.۸ % ۵۱,۴۳۹ ۰.۹۷ % ۴,۷۱۶,۰۴۷ ۸۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۲۰۱ ۴.۲۸ % ۱۹,۵۹۷ ۰.۳۷ % ۷,۱۹۹ ۰.۱۴ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۳۰۹,۵۱۵ ۵.۹۷ % ۵۱,۴۳۹ ۰.۹۹ % ۴,۷۱۴,۹۷۶ ۹۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۱,۶۵۵ ۱.۵۸ % ۱۹,۶۰۰ ۰.۳۸ % ۷,۱۹۹ ۰.۱۴ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۳۱۳,۸۶۸ ۶.۰۶ % ۵۳,۰۶۳ ۱.۰۲ % ۴,۶۷۹,۳۴۴ ۹۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۲۹۳ ۲.۰۹ % ۱۹,۶۰۳ ۰.۳۸ % ۷,۲۵۸ ۰.۱۴ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۳۱۵,۳۶۹ ۶.۱۴ % ۵۴,۰۶۹ ۱.۰۶ % ۴,۵۷۵,۹۷۷ ۸۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۰۸۴ ۳.۱۲ % ۱۹,۶۰۶ ۰.۳۸ % ۷,۲۸۳ ۰.۱۴ %