صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۴۷۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۷۵ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۱ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۴۷۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۷۳ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۴۷۴ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۴۷۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۸,۰۱۵ ۴۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۴۵ ۵۳.۴۹ % ۵۵۳ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۴۷۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۵۳۴ ۹۹.۴۸ % ۵۲۹ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %