صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۳۲۷,۵۹۹ ۶.۹۶ % ۴۶,۸۷۲ ۰.۹۹ % ۴,۱۷۴,۰۳۶ ۸۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۵۸۹ ۲.۸۲ % ۱۹,۵۳۰ ۰.۴۱ % ۷,۳۱۸ ۰.۱۶ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۳۳۱,۶۱۱ ۷.۰۴ % ۴۸,۳۸۷ ۱.۰۲ % ۴,۱۷۰,۸۹۴ ۸۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۹ ۲.۸۴ % ۱۹,۵۳۱ ۰.۴۱ % ۷,۴۸۲ ۰.۱۶ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۳۳۱,۶۱۱ ۷.۰۵ % ۴۸,۳۸۷ ۱.۰۲ % ۴,۱۶۹,۷۳۳ ۸۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۳۰۵ ۲.۷۷ % ۱۹,۵۳۳ ۰.۴۱ % ۷,۴۸۲ ۰.۱۶ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۳۳۱,۶۱۱ ۷.۰۶ % ۴۸,۳۸۷ ۱.۰۳ % ۴,۱۶۸,۵۷۲ ۸۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۲۵۹ ۲.۶۲ % ۱۹,۵۳۴ ۰.۴۲ % ۷,۴۸۲ ۰.۱۶ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۳۲۵,۶۴۷ ۶.۸۴ % ۴۷,۹۲۹ ۱ % ۴,۱۶۵,۲۴۵ ۸۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۲۷۵ ۴.۱۴ % ۱۹,۵۳۵ ۰.۴۱ % ۷,۴۴۱ ۰.۱۶ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۳۲۲,۹۹۴ ۶.۹۵ % ۴۷,۴۱۵ ۱.۰۲ % ۴,۱۸۵,۱۵۸ ۹۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۵۰ ۱.۳۷ % ۱۹,۵۳۷ ۰.۴۲ % ۷,۴۲۴ ۰.۱۶ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۳۲۹,۵۹۴ ۶.۹۶ % ۴۸,۲۹۸ ۱.۰۲ % ۴,۱۸۳,۰۸۳ ۸۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۱,۵۳۸ ۰.۸۸ % ۱۲۶,۸۲۸ ۲.۶۸ % ۷,۵۱۱ ۰.۱۶ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۳۲۹,۵۹۴ ۶.۹۷ % ۴۸,۲۹۸ ۱.۰۲ % ۴,۱۸۱,۹۳۲ ۸۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۶۲ ۰.۷۵ % ۱۲۶,۸۳۰ ۲.۶۸ % ۷,۵۱۱ ۰.۱۶ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۳۳۳,۹۶۸ ۷.۰۲ % ۴۹,۴۷۷ ۱.۰۴ % ۴,۲۸۵,۶۱۰ ۹۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۳,۷۶۷ ۱.۳۴ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۶۷۷ ۰.۱۶ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۳۳۳,۹۶۸ ۷.۰۲ % ۴۹,۴۷۷ ۱.۰۴ % ۴,۲۸۵,۶۱۰ ۹۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۳,۷۶۷ ۱.۳۴ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۶۷۷ ۰.۱۶ %