صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۳۳۳,۹۶۸ ۷.۰۲ % ۴۹,۴۷۷ ۱.۰۴ % ۴,۲۸۴,۴۰۹ ۹۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۶۰,۸۹۰ ۱.۲۸ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۶۷۷ ۰.۱۶ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۳۳۳,۹۶۸ ۷.۰۳ % ۴۹,۴۷۷ ۱.۰۵ % ۴,۲۸۳,۲۰۸ ۹۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۵۳,۹۰۵ ۱.۱۴ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۶۷۷ ۰.۱۶ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۳۳۸,۶۲۹ ۶.۷۲ % ۴۹,۶۵۰ ۰.۹۹ % ۴,۵۵۷,۶۶۸ ۹۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۵,۹۷۸ ۱.۳۱ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۳۹ % ۷,۷۵۳ ۰.۱۵ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۳۳۳,۴۷۹ ۷.۰۴ % ۴۹,۳۲۸ ۱.۰۴ % ۴,۲۶۲,۳۵۳ ۹۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۷۱۷ ۱.۳۵ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۶۴۷ ۰.۱۶ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۳۳۱,۹۹۱ ۷.۰۱ % ۴۸,۹۲۸ ۱.۰۳ % ۴,۲۵۹,۸۱۸ ۸۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۶۷,۵۵۳ ۱.۴۳ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۶۵۵ ۰.۱۶ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۳۳۱,۴۸۸ ۶.۹۲ % ۴۹,۲۷۴ ۱.۰۳ % ۴,۲۵۷,۴۹۵ ۸۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۹۲۸ ۲.۶۱ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۷۵۳ ۰.۱۶ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۶ % ۴۷,۴۱۸ ۱ % ۴,۲۰۶,۷۰۶ ۸۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۲۷۹ ۲.۳۸ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۶ % ۴۷,۴۱۸ ۱.۰۱ % ۴,۲۰۵,۶۲۹ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۷۸ ۲.۳۴ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۷ % ۴۷,۴۱۸ ۱.۰۱ % ۴,۲۰۴,۵۵۳ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۴۰۹ ۲.۲۴ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۳۲۱,۷۲۴ ۶.۸۵ % ۴۷,۹۷۵ ۱.۰۲ % ۴,۲۰۱,۵۵۰ ۸۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۹۹,۵۳۹ ۲.۱۲ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۵۰۳ ۰.۱۶ %