صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۳۸۹,۰۱۹ ۶.۸ % ۱۳۵,۴۶۶ ۲.۳۶ % ۴,۶۶۹,۳۴۱ ۸۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۳۲۹ ۶.۲۲ % ۱۷,۶۵۵ ۰.۳۱ % ۱۵۶,۴۰۸ ۲.۷۳ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۳۸۹,۰۱۹ ۶.۸ % ۱۳۵,۴۶۶ ۲.۳۷ % ۴,۶۶۸,۴۶۴ ۸۱.۶ % ۰ ۰ % ۳۵۳,۸۸۱ ۶.۱۹ % ۱۷,۶۵۸ ۰.۳۱ % ۱۵۶,۴۰۸ ۲.۷۳ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۳۸۸,۹۹۸ ۶.۷۷ % ۱۳۵,۲۳۵ ۲.۳۵ % ۴,۶۲۱,۷۳۵ ۸۰.۴ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۵۵۸ ۷.۴۶ % ۱۷,۶۶۱ ۰.۳۱ % ۱۵۵,۹۸۶ ۲.۷۱ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۳۹۴,۰۶۱ ۶.۹۳ % ۱۳۷,۲۹۵ ۲.۴۲ % ۴,۵۳۱,۵۵۷ ۷۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۴۴,۶۳۳ ۷.۸۲ % ۱۷,۶۶۴ ۰.۳۱ % ۱۵۷,۷۴۸ ۲.۷۸ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۳۹۴,۹۹۷ ۷ % ۱۳۸,۴۷۷ ۲.۴۶ % ۴,۷۰۸,۷۷۵ ۸۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۲۲۷ ۳.۹۴ % ۱۷,۶۶۶ ۰.۳۱ % ۱۵۸,۲۰۹ ۲.۸ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۳۹۴,۵۵۸ ۶.۹۷ % ۱۳۹,۴۹۴ ۲.۴۶ % ۴,۶۷۹,۶۵۹ ۸۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۷۷۸ ۴.۸۵ % ۱۷,۶۶۹ ۰.۳۱ % ۱۵۷,۸۴۸ ۲.۷۹ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۴۰۲,۱۵۰ ۷.۱۸ % ۱۴۰,۶۵۰ ۲.۵۱ % ۴,۶۳۴,۰۲۰ ۸۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۴۹۰ ۴.۴۲ % ۱۷,۶۷۲ ۰.۳۲ % ۱۵۹,۵۶۴ ۲.۸۵ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۴۰۲,۱۵۰ ۷.۱۸ % ۱۴۰,۶۵۰ ۲.۵۱ % ۴,۶۳۳,۱۵۱ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۹۱۶ ۴.۳۹ % ۱۷,۶۷۵ ۰.۳۲ % ۱۵۹,۵۶۴ ۲.۸۵ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۴۰۲,۱۵۰ ۷.۱۹ % ۱۴۰,۶۵۰ ۲.۵۲ % ۴,۶۴۰,۲۷۷ ۸۳ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۶۰۲ ۴.۱۲ % ۱۷,۶۷۸ ۰.۳۲ % ۱۵۹,۵۶۴ ۲.۸۵ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۴۰۶,۵۹۰ ۷.۴۳ % ۱۴۱,۰۰۹ ۲.۵۷ % ۴,۶۱۳,۱۳۱ ۸۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۳۸ ۲.۴۷ % ۱۷,۸۸۸ ۰.۳۳ % ۱۶۰,۵۰۳ ۲.۹۳ %