صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۳۷۲,۲۷۲ ۶.۵۹ % ۱۲۹,۳۹۴ ۲.۲۹ % ۴,۷۶۵,۷۶۰ ۸۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۰۰۶ ۳.۹۸ % ۶,۲۷۶ ۰.۱۱ % ۱۵۰,۲۰۰ ۲.۶۶ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۳۷۷,۰۷۲ ۶.۶۸ % ۱۲۹,۸۱۳ ۲.۳ % ۴,۷۶۲,۳۴۹ ۸۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۰۹ ۳.۶۵ % ۱۶,۰۲۹ ۰.۲۸ % ۱۵۱,۸۵۵ ۲.۶۹ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۳۷۹,۵۶۰ ۶.۶۵ % ۱۲۹,۹۷۳ ۲.۲۸ % ۴,۷۵۶,۲۹۳ ۸۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۵۱۳ ۴.۷۳ % ۱۶,۰۳۲ ۰.۲۸ % ۱۵۲,۴۱۴ ۲.۶۷ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۳۷۹,۵۶۰ ۶.۶۶ % ۱۲۹,۹۷۳ ۲.۲۸ % ۴,۷۵۵,۴۱۰ ۸۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۶۸,۹۶۴ ۴.۷۲ % ۱۶,۰۳۵ ۰.۲۸ % ۱۵۲,۴۱۴ ۲.۶۷ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۳۷۹,۵۶۰ ۶.۶۷ % ۱۲۹,۹۷۳ ۲.۲۸ % ۴,۷۵۴,۵۲۷ ۸۳.۵ % ۰ ۰ % ۲۵۹,۶۸۴ ۴.۵۶ % ۱۷,۶۳۷ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۴۱۴ ۲.۶۸ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۳۷۸,۴۱۲ ۶.۶۴ % ۱۲۹,۹۶۶ ۲.۲۸ % ۴,۷۳۷,۰۱۷ ۸۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۸۶,۰۷۶ ۵.۰۲ % ۱۷,۶۴۰ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۹۵۱ ۲.۶۸ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۳۷۶,۲۳۱ ۶.۶ % ۱۳۰,۴۱۷ ۲.۲۹ % ۴,۷۱۳,۵۱۰ ۸۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۰۸,۰۰۱ ۵.۴۱ % ۱۷,۶۴۳ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۴۰۸ ۲.۶۷ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۳۷۶,۷۱۵ ۶.۶۸ % ۱۳۰,۹۸۸ ۲.۳۲ % ۴,۷۰۱,۸۶۵ ۸۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۷۴۲ ۴.۶۶ % ۱۷,۶۴۶ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۸۸۶ ۲.۷۱ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۳۸۸,۷۵۰ ۶.۸۳ % ۱۳۵,۳۳۰ ۲.۳۸ % ۴,۶۹۵,۶۸۸ ۸۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۴۷۸ ۵.۲۶ % ۱۷,۶۴۹ ۰.۳۱ % ۱۵۶,۳۰۵ ۲.۷۵ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۳۸۹,۰۱۹ ۶.۷۹ % ۱۳۵,۴۶۶ ۲.۳۷ % ۴,۶۷۰,۲۱۹ ۸۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۴۳۸ ۶.۲۳ % ۱۷,۶۵۲ ۰.۳۱ % ۱۵۶,۴۰۸ ۲.۷۳ %