صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۳۱۵,۷۱۵ ۶.۱۹ % ۵۴,۶۵۸ ۱.۰۸ % ۴,۵۷۰,۹۹۸ ۸۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۹۴۷ ۲.۵۳ % ۱۹,۶۰۹ ۰.۳۸ % ۷,۳۱۴ ۰.۱۴ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۳۱۴,۰۶۰ ۶.۲۲ % ۵۴,۰۸۶ ۱.۰۷ % ۴,۴۶۲,۷۷۰ ۸۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۸۲۸ ۳.۸۴ % ۱۹,۶۱۲ ۰.۳۹ % ۷,۲۵۲ ۰.۱۴ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۳۲۲,۵۸۵ ۶.۴۱ % ۵۵,۲۵۲ ۱.۰۹ % ۴,۴۵۵,۰۹۸ ۸۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۹۴۹ ۳.۴۷ % ۱۹,۶۱۵ ۰.۳۹ % ۷,۴۱۲ ۰.۱۵ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۳۲۲,۵۸۵ ۶.۴۱ % ۵۵,۲۵۲ ۱.۱ % ۴,۴۵۴,۱۳۰ ۸۸.۵ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۶۹۱ ۳.۴۵ % ۱۹,۶۱۸ ۰.۳۹ % ۷,۴۱۲ ۰.۱۵ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۳۲۲,۵۸۵ ۶.۴۲ % ۵۵,۲۵۲ ۱.۱ % ۴,۴۵۷,۱۹۱ ۸۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۰۹۳ ۳.۲۶ % ۱۹,۶۲۱ ۰.۳۹ % ۷,۴۱۲ ۰.۱۵ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۳۲۴,۹۰۶ ۶.۶۱ % ۵۵,۵۹۲ ۱.۱۳ % ۴,۳۴۰,۳۶۹ ۸۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۲۷۵ ۳.۳۶ % ۱۹,۶۲۴ ۰.۴ % ۷,۴۴۹ ۰.۱۵ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۳۲۷,۵۴۷ ۶.۶۳ % ۵۵,۰۹۶ ۱.۱۲ % ۴,۳۲۲,۸۲۲ ۸۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰۴,۱۶۲ ۴.۱۴ % ۱۹,۶۹۲ ۰.۴ % ۷,۴۸۹ ۰.۱۵ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۳۲۲,۲۶۰ ۶.۷۱ % ۵۴,۳۴۵ ۱.۱۳ % ۴,۳۲۰,۵۰۰ ۸۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۱,۲۵۵ ۱.۶۹ % ۱۹,۶۵۴ ۰.۴۱ % ۷,۳۵۷ ۰.۱۵ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۳۲۲,۲۶۰ ۶.۷۱ % ۵۴,۳۴۵ ۱.۱۳ % ۴,۳۲۰,۵۰۰ ۸۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۱,۲۵۵ ۱.۶۹ % ۱۹,۶۵۴ ۰.۴۱ % ۷,۳۵۷ ۰.۱۵ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۳۱۸,۸۰۹ ۶.۵۵ % ۵۳,۴۸۸ ۱.۱ % ۴,۳۱۸,۲۶۸ ۸۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۶۳ ۲.۶۲ % ۴۴,۳۶۶ ۰.۹۱ % ۷,۳۳۸ ۰.۱۵ %