صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۳۲۹,۹۱۸ ۶.۷۵ % ۵۴,۵۲۹ ۱.۱۱ % ۴,۳۶۳,۱۲۰ ۸۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۲۷ ۲.۳۴ % ۱۹,۴۳۴ ۰.۴ % ۷,۴۸۶ ۰.۱۵ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۳۲۹,۹۱۸ ۶.۷۵ % ۵۴,۵۲۹ ۱.۱۲ % ۴,۳۶۲,۱۲۳ ۸۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۶۱ ۲.۳۲ % ۱۹,۴۳۶ ۰.۴ % ۷,۴۸۶ ۰.۱۵ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۳۲۹,۹۱۸ ۶.۷۸ % ۵۴,۵۲۹ ۱.۱۲ % ۴,۳۷۸,۲۹۷ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۹,۵۴۲ ۱.۶۳ % ۱۹,۴۳۷ ۰.۴ % ۷,۴۸۶ ۰.۱۵ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۳۳۰,۸۰۱ ۶.۸۳ % ۵۳,۹۹۹ ۱.۱۱ % ۴,۳۷۵,۰۶۱ ۹۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۲۸ ۱.۱۸ % ۱۹,۴۳۸ ۰.۴ % ۷,۴۷۵ ۰.۱۵ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۳۳۲,۲۲۱ ۶.۷۹ % ۵۳,۱۵۴ ۱.۰۹ % ۴,۳۹۲,۸۱۷ ۸۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۵۱ ۱.۷۳ % ۱۹,۴۴۰ ۰.۴ % ۷,۶۲۲ ۰.۱۶ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۳۴۱,۶۵۶ ۷.۰۶ % ۵۴,۶۳۴ ۱.۱۳ % ۴,۳۲۹,۸۷۷ ۸۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۷,۸۵۹ ۱.۴ % ۳۹,۱۳۴ ۰.۸۱ % ۷,۶۱۳ ۰.۱۶ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۳۳۷,۹۶۷ ۶.۸۴ % ۵۳,۵۶۵ ۱.۰۸ % ۴,۳۴۵,۷۹۶ ۸۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۴۴۱ ۱.۵۹ % ۱۱۹,۹۲۷ ۲.۴۳ % ۷,۵۶۲ ۰.۱۵ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۳۴۱,۳۳۹ ۶.۹۱ % ۵۴,۳۷۴ ۱.۱ % ۴,۴۴۳,۵۵۲ ۸۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۲,۱۵۲ ۱.۴۶ % ۱۹,۵۱۳ ۰.۴ % ۷,۷۰۵ ۰.۱۶ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۳۴۱,۳۳۹ ۶.۹۱ % ۵۴,۳۷۴ ۱.۱۱ % ۴,۴۴۲,۳۱۴ ۸۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۱,۱۵۳ ۱.۴۴ % ۱۹,۵۱۴ ۰.۴ % ۷,۷۰۵ ۰.۱۶ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۳۴۱,۳۳۹ ۶.۹۳ % ۵۴,۳۷۴ ۱.۱۱ % ۴,۴۴۱,۰۷۷ ۹۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۵۹,۹۱۱ ۱.۲۲ % ۱۹,۵۱۵ ۰.۴ % ۷,۷۰۵ ۰.۱۶ %