صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۴۰۷,۸۶۹ ۷.۵۷ % ۱۴۱,۲۹۲ ۲.۶۲ % ۴,۶۰۹,۴۳۴ ۸۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۱۸ ۰.۹۵ % ۱۷,۸۸۴ ۰.۳۳ % ۱۶۰,۷۵۲ ۲.۹۸ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۴۰۱,۱۲۵ ۷.۳۶ % ۱۴۰,۳۶۸ ۲.۵۸ % ۴,۷۰۷,۰۴۸ ۸۶.۴ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۳۶ ۰.۳۱ % ۲۴,۲۴۵ ۰.۴۵ % ۱۵۸,۰۰۰ ۲.۹ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۴۰۰,۶۶۰ ۷.۳۱ % ۱۳۹,۶۰۳ ۲.۵۵ % ۴,۷۰۴,۳۰۲ ۸۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۰۵ ۰.۴۷ % ۵۰,۵۱۹ ۰.۹۲ % ۱۵۹,۷۹۶ ۲.۹۲ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۳۹۳,۱۲۶ ۶.۹۵ % ۱۴۴,۲۵۹ ۲.۵۵ % ۴,۷۲۳,۶۰۸ ۸۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۱۲۴ ۲.۰۹ % ۱۱۷,۳۳۹ ۲.۰۷ % ۱۵۸,۹۴۹ ۲.۸۱ %
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۳۹۳,۱۲۶ ۶.۹۶ % ۱۴۴,۲۵۹ ۲.۵۵ % ۴,۷۵۱,۲۸۰ ۸۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۶,۲۲۹ ۱.۵۳ % ۱۱۷,۳۴۲ ۲.۰۸ % ۱۵۸,۹۴۹ ۲.۸۱ %
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۳۹۳,۱۲۶ ۶.۹۷ % ۱۴۴,۲۵۹ ۲.۵۵ % ۴,۷۵۰,۳۷۵ ۸۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۷۹,۴۰۸ ۱.۴۱ % ۱۱۷,۳۴۵ ۲.۰۸ % ۱۵۸,۹۴۹ ۲.۸۲ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۳۸۱,۵۴۱ ۶.۶۹ % ۱۳۹,۶۳۵ ۲.۴۴ % ۴,۸۸۳,۹۷۱ ۸۵.۶ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۰۷ ۲.۲۳ % ۱۷,۷۰۲ ۰.۳۱ % ۱۵۵,۳۶۴ ۲.۷۲ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۳۷۷,۷۲۱ ۶.۶ % ۱۳۸,۰۶۳ ۲.۴۱ % ۴,۹۳۸,۷۱۷ ۸۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۸۴ ۱.۷۶ % ۱۷,۷۰۴ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۵۱۶ ۲.۶۶ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۳۶۸,۷۷۶ ۶.۴ % ۱۳۲,۵۷۹ ۲.۳ % ۴,۸۹۸,۱۹۴ ۸۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۹۶,۰۱۸ ۳.۴ % ۱۷,۷۰۷ ۰.۳۱ % ۱۵۱,۴۰۴ ۲.۶۳ %