صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۳۴۹,۶۶۷ ۶.۱۱ % ۱۰۹,۷۷۶ ۱.۹۲ % ۴,۸۱۵,۸۵۰ ۸۴.۲ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۴۵۵ ۴.۷۶ % ۱۷,۷۱۰ ۰.۳۱ % ۱۵۳,۸۵۸ ۲.۶۹ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۳۴۵,۶۱۰ ۶.۰۶ % ۱۰۸,۳۴۱ ۱.۹ % ۴,۷۴۷,۰۴۰ ۸۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۳۱,۶۴۴ ۵.۸۲ % ۱۷,۷۱۳ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۶۹۰ ۲.۶۸ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۳۴۵,۶۱۰ ۶.۰۶ % ۱۰۸,۳۴۱ ۱.۹ % ۴,۷۴۶,۰۴۲ ۸۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۷۳۸ ۵.۷۸ % ۱۷,۷۱۶ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۶۹۰ ۲.۶۸ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۳۴۵,۶۱۰ ۶.۰۷ % ۱۰۸,۳۴۱ ۱.۹ % ۴,۷۶۲,۱۲۱ ۸۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۲۵۰ ۵.۴۳ % ۱۷,۷۱۹ ۰.۳۱ % ۱۵۲,۶۹۰ ۲.۶۸ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۳۴۶,۱۴۹ ۶.۲۴ % ۱۰۸,۴۰۶ ۱.۹۵ % ۴,۷۵۹,۶۶۴ ۸۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۰۰۰ ۲.۹۹ % ۱۷,۷۲۲ ۰.۳۲ % ۱۵۱,۹۲۹ ۲.۷۴ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۳۴۶,۵۲۵ ۶.۲۶ % ۱۰۷,۹۴۳ ۱.۹۵ % ۴,۷۸۸,۵۵۹ ۸۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۱۲۴ ۲.۲۶ % ۱۷,۷۲۵ ۰.۳۲ % ۱۵۲,۶۸۶ ۲.۷۶ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۳۵۲,۴۹۰ ۶.۵۱ % ۱۱۰,۵۵۳ ۲.۰۵ % ۴,۶۳۳,۳۷۴ ۸۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۴۲,۱۱۱ ۲.۶۳ % ۱۷,۷۲۸ ۰.۳۳ % ۱۵۴,۶۵۵ ۲.۸۶ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۳۵۹,۴۸۴ ۶.۵۷ % ۱۱۲,۳۸۴ ۲.۰۵ % ۴,۶۲۶,۸۰۵ ۸۴.۵ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۳۹۴ ۳.۶۸ % ۱۷,۷۳۱ ۰.۳۲ % ۱۵۷,۴۹۱ ۲.۸۸ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۳۶۰,۸۸۹ ۶.۶۶ % ۱۱۳,۰۳۲ ۲.۰۹ % ۴,۵۷۴,۶۳۸ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۳۷ ۳.۹۸ % ۱۷,۷۳۴ ۰.۳۳ % ۱۳۳,۳۲۴ ۲.۴۶ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۳۶۰,۸۸۹ ۶.۶۸ % ۱۱۳,۰۳۲ ۲.۰۹ % ۴,۵۷۳,۶۳۰ ۸۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۵۸۵ ۳.۷۷ % ۱۷,۷۳۷ ۰.۳۳ % ۱۳۳,۳۲۴ ۲.۴۷ %