صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۷۸ % ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۹,۷۷۴ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۶۲,۳۶۰ ۷.۴۳ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۷۹ % ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۸,۷۵۲ ۸۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۹۷۹ ۷.۳۵ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۸ % ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۷,۷۳۰ ۸۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۵۵۹ ۷.۲۳ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۳۲۲,۰۴۵ ۵.۹۸ % ۴۶,۸۹۶ ۰.۸۸ % ۴,۰۷۵,۶۵۴ ۷۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۶۸۵ ۱۶.۹ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۳۶ % ۷,۶۵۷ ۰.۱۴ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۳۲۱,۱۹۳ ۶.۵۷ % ۴۵,۷۷۲ ۰.۹۴ % ۳,۵۱۸,۹۵۱ ۷۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۹۷۴,۹۸۶ ۱۹.۹۵ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴ % ۷,۶۳۹ ۰.۱۶ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۳۲۱,۱۹۳ ۶.۵۸ % ۴۵,۷۷۲ ۰.۹۴ % ۳,۵۱۸,۱۴۹ ۷۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۹۶۵,۸۵۷ ۱۹.۸ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴ % ۷,۶۳۹ ۰.۱۶ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۳۱۹,۰۱۶ ۷.۰۳ % ۴۵,۳۱۹ ۰.۹۹ % ۳,۴۶۸,۴۹۲ ۷۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۷۳۰ ۱۴.۹۹ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴۳ % ۷,۶۸۵ ۰.۱۷ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۵ % ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۶,۳۵۵ ۷۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۶۸۲ ۱۱.۹۲ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴۵ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۶ % ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۵,۵۵۶ ۷۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۲۴۵ ۱۱.۸۵ % ۱۹,۵۴۵ ۰.۴۵ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۳۰۸,۰۵۸ ۷.۱۷ % ۴۳,۴۹۵ ۱.۰۱ % ۳,۴۱۴,۷۵۷ ۷۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۳۳۲ ۱۱.۷۴ % ۱۹,۵۴۵ ۰.۴۵ % ۷,۴۴۵ ۰.۱۷ %