صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۳۳۱,۴۸۴ ۷.۰۶ % ۴۹,۲۳۷ ۱.۰۵ % ۴,۱۹۹,۴۷۵ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۵۲ ۱.۸۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۷۲۱ ۰.۱۶ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۳۲۹,۵۶۴ ۷.۰۲ % ۴۸,۵۰۵ ۱.۰۳ % ۴,۲۳۹,۲۰۳ ۹۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۹۱ ۱.۰۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۶۴۳ ۰.۱۶ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۳۳۱,۲۹۶ ۷.۰۲ % ۴۹,۲۷۵ ۱.۰۴ % ۴,۲۳۶,۳۶۳ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۱۵۲ ۱.۶۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۱ % ۷,۷۵۸ ۰.۱۶ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۳ % ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۷ % ۴,۲۳۱,۲۵۴ ۸۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۳ ۱.۲۹ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۱ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۳ % ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۸ % ۴,۲۳۰,۱۸۴ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۸۷۸ ۱.۲۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۴ % ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۷ % ۴,۲۲۹,۱۱۴ ۸۹.۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۳۸ ۱.۲ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۳۴۳,۷۸۲ ۷.۳ % ۵۰,۱۰۳ ۱.۰۶ % ۴,۲۲۵,۸۸۵ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۷۶ ۱.۳۷ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۳۴۳,۷۸۲ ۷.۳ % ۵۰,۱۰۳ ۱.۰۷ % ۴,۲۲۴,۸۱۷ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۲ ۱.۲۹ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۳۴۳,۱۱۷ ۷.۲۲ % ۵۰,۰۲۴ ۱.۰۵ % ۴,۲۰۱,۲۰۷ ۸۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۵۴۰ ۲.۸۱ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۰۳ ۰.۱۷ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۳۴۵,۳۳۲ ۷.۲۵ % ۴۹,۶۲۲ ۱.۰۴ % ۴,۱۱۷,۹۳۹ ۸۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۰۳۵ ۴.۶۴ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۵۲ ۰.۱۷ %