صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱,۳۴۸ ۰.۰۵ % ۲,۸۶۷,۹۵۲ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۶۵ ۱.۶۵ % ۶,۲۹۰ ۰.۲۱ % ۱۰۲,۰۴۴ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱,۳۵۳ ۰.۰۵ % ۲,۸۶۵,۵۳۰ ۹۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۵۹,۶۶۷ ۱.۹۷ % ۲,۸۶۸ ۰.۰۹ % ۱۰۵,۳۸۴ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱,۳۵۵ ۰.۰۵ % ۲,۸۸۱,۳۹۲ ۹۴.۸ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۲۷ ۱.۵۵ % ۲,۸۷۰ ۰.۰۹ % ۱۰۶,۷۱۹ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱,۳۵۸ ۰.۰۵ % ۲,۸۸۱,۰۰۳ ۹۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۸۹ ۱.۹۱ % ۲,۴۹۱ ۰.۰۸ % ۱۰۷,۱۶۵ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱,۳۱۷ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۷,۷۷۷ ۹۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۹,۱۶۱ ۲.۲۶ % ۲,۴۹۳ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۶۶ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱,۳۱۷ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۷,۰۷۲ ۹۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۶۸,۷۵۰ ۲.۲۵ % ۲,۴۹۴ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۶۶ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱,۳۱۷ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۶,۳۶۷ ۹۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۶۶,۸۲۸ ۲.۱۹ % ۲,۴۹۵ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۶۶ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱,۳۲۱ ۰.۰۴ % ۲,۸۶۶,۹۶۲ ۹۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۵۳ ۲.۱۲ % ۲,۴۹۶ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۰۷۱ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱,۲۹۵ ۰.۰۴ % ۲,۸۶۰,۶۷۵ ۹۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۵,۳۶۰ ۲.۸ % ۲,۴۹۸ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۳۲ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱,۲۷۶ ۰.۰۴ % ۲,۸۴۱,۹۳۳ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۹۰,۹۲۱ ۲.۹۹ % ۲,۴۹۹ ۰.۰۸ % ۱۰۰,۲۱۶ ۳.۳ % ۰ ۰ %