صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۷۵ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴ ۱.۵۸ % ۵۵۱ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۷۳ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۰۰,۴۶۲ ۸۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۷۴ ۱۲ % ۵۵۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۸۸,۰۱۵ ۴۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۴۵ ۵۳.۴۹ % ۵۵۳ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۵۳۴ ۹۹.۴۸ % ۵۲۹ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %