صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱,۳۴۶ ۰.۰۵ % ۲,۹۱۰,۲۹۶ ۸۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۲۵۶ ۷.۷۱ % ۶,۲۸۸ ۰.۱۹ % ۹۹,۵۵۴ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱,۳۴۶ ۰.۰۴ % ۲,۹۰۹,۵۹۸ ۸۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۴۴,۸۰۲ ۷.۵۱ % ۶,۲۸۸ ۰.۱۹ % ۹۹,۵۵۴ ۳.۰۵ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱,۳۳۹ ۰.۰۴ % ۲,۸۹۱,۰۷۲ ۹۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۸۱۳ ۳.۹۱ % ۶,۲۸۹ ۰.۲ % ۹۸,۸۱۴ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱,۳۲۹ ۰.۰۵ % ۲,۸۸۴,۵۱۰ ۹۲.۷ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۲۴۷ ۳.۹۳ % ۶,۲۸۹ ۰.۲ % ۹۷,۱۵۹ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱,۳۳۴ ۰.۰۵ % ۲,۸۸۲,۱۰۸ ۹۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۸,۷۹۶ ۲.۵۷ % ۶,۲۸۹ ۰.۲۱ % ۹۶,۶۲۱ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱,۳۶۵ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۷,۲۹۷ ۹۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۴,۸۴۴ ۱.۸۱ % ۶,۲۸۹ ۰.۲۱ % ۹۸,۰۰۴ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱,۳۴۲ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۳,۱۸۲ ۹۴.۱ % ۰ ۰ % ۷۱,۶۰۹ ۲.۳۵ % ۶,۲۸۹ ۰.۲۱ % ۱۰۱,۰۲۱ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱,۳۴۲ ۰.۰۵ % ۲,۸۷۲,۴۸۷ ۹۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۹,۱۷۹ ۲.۲۷ % ۶,۲۸۹ ۰.۲۱ % ۱۰۱,۰۲۱ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱,۳۴۲ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۱,۷۹۴ ۹۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۴۴ ۲.۱ % ۶,۲۸۹ ۰.۲۱ % ۱۰۱,۰۲۱ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %