صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۴,۰۱۹ ۰.۱ % ۳,۶۰۳,۳۲۲ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۲۶۰ ۳.۶۶ % ۱۹,۲۳۲ ۰.۴۸ % ۲۵۰,۸۶۳ ۶.۲۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۳,۹۵۳ ۰.۱ % ۳,۵۵۳,۹۶۲ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۳۲ ۲.۵۹ % ۱۹,۲۲۶ ۰.۴۹ % ۲۴۹,۲۹۳ ۶.۳۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۳,۹۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۵۱,۱۹۸ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۹۷۱ ۴.۶۶ % ۱۷,۴۸۵ ۰.۴۴ % ۲۵۰,۶۵۹ ۶.۲۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۳,۹۴۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۹,۴۷۳ ۸۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۵۲۶ ۴.۷۴ % ۱۷,۴۸۰ ۰.۴۴ % ۲۴۷,۰۴۷ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۳,۸۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۷,۲۳۳ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۲۲۶ ۴.۱ % ۱۷,۴۷۵ ۰.۴۴ % ۲۳۷,۰۲۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۳,۸۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۶,۴۲۶ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۹۱ ۴.۰۶ % ۱۷,۴۷۰ ۰.۴۴ % ۲۳۷,۰۲۴ ۵.۹۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۳,۸۳۶ ۰.۱ % ۳,۵۳۵,۶۱۲ ۸۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۸۳۶ ۳.۹۷ % ۱۷,۴۶۵ ۰.۴۴ % ۲۳۷,۰۲۴ ۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۳,۷۹۶ ۰.۰۹ % ۳,۵۲۸,۴۸۰ ۹۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۰۵ ۳.۳۵ % ۱۷,۴۶۰ ۰.۴۵ % ۲۳۲,۲۸۱ ۵.۹۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۳,۸۰۷ ۰.۱ % ۳,۵۱۲,۳۲۸ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۲۷۰ ۴.۱۸ % ۱۷,۴۵۵ ۰.۴۴ % ۲۳۴,۹۲۱ ۵.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۵,۹۵۱ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۸۳۶ ۳.۸۳ % ۱۷,۴۵۰ ۰.۴۵ % ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۰ ۰ %