صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۲,۷۹۲ ۰.۰۹ % ۳,۰۹۳,۸۶۷ ۹۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۸,۱۸۹ ۱.۱۷ % ۱۶,۶۶۱ ۰.۵۱ % ۱۰۷,۹۰۸ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۲,۷۹۲ ۰.۰۹ % ۳,۰۹۳,۱۶۲ ۹۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۹۶۰ ۱.۱۶ % ۱۶,۶۶۴ ۰.۵۱ % ۱۰۷,۹۰۸ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۲,۷۹۲ ۰.۰۹ % ۳,۰۹۲,۴۵۸ ۹۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۵۸ ۱.۱۶ % ۱۶,۶۶۶ ۰.۵۱ % ۱۰۷,۹۰۸ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۲,۷۹۲ ۰.۰۹ % ۳,۰۹۱,۷۵۴ ۹۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۳۲ ۱.۱۳ % ۱۶,۶۶۹ ۰.۵۱ % ۱۰۷,۹۰۸ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲,۷۹۲ ۰.۰۸ % ۳,۰۹۱,۰۵۱ ۹۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۴,۷۵۲ ۱.۰۷ % ۱۶,۶۷۱ ۰.۵۱ % ۱۰۷,۹۰۸ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۲,۷۲۴ ۰.۰۸ % ۳,۱۱۰,۰۴۶ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۸۶ ۳.۹۱ % ۶,۲۸۱ ۰.۱۹ % ۱۰۶,۵۹۳ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۲,۶۶۰ ۰.۰۸ % ۳,۰۹۷,۰۳۰ ۹۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۴۳۹ ۳.۸۲ % ۶,۲۸۳ ۰.۱۹ % ۱۰۶,۵۲۳ ۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۲,۵۹۷ ۰.۰۸ % ۳,۰۹۴,۶۴۴ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۴۲۰ ۵.۲۹ % ۶,۲۸۶ ۰.۱۹ % ۱۰۷,۱۶۴ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲,۵۲۵ ۰.۰۷ % ۲,۹۶۰,۳۱۶ ۸۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۲۳,۱۹۸ ۶.۷۷ % ۶,۲۸۸ ۰.۱۹ % ۱۰۳,۷۵۵ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۱,۳۴۶ ۰.۰۴ % ۲,۹۱۰,۹۹۵ ۸۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۲۷۵ ۷.۷۷ % ۶,۲۸۸ ۰.۱۹ % ۹۹,۵۵۴ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %