صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۳,۹۵۸ ۰.۱۱ % ۳,۰۳۳,۹۶۶ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۸۵۷ ۹.۰۲ % ۶,۲۲۱ ۰.۱۷ % ۲۲۳,۴۹۱ ۶.۲۲ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۳,۹۵۸ ۰.۱۱ % ۳,۰۳۳,۲۶۴ ۸۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۰۸۲ ۸.۹۷ % ۶,۲۲۴ ۰.۱۷ % ۲۲۳,۴۹۱ ۶.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۳,۹۵۸ ۰.۱۱ % ۳,۰۳۲,۵۶۴ ۸۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۰۳۳ ۶.۶۶ % ۶,۲۲۶ ۰.۱۸ % ۲۲۳,۴۹۱ ۶.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۳,۸۵۶ ۰.۱۲ % ۳,۰۳۰,۷۸۵ ۹۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۵,۹۵۱ ۲.۲۸ % ۶,۲۲۹ ۰.۱۹ % ۲۱۷,۰۵۶ ۶.۵۱ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳,۷۳۸ ۰.۱۱ % ۳,۰۲۸,۸۳۳ ۹۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۷۱,۲۶۷ ۲.۱۴ % ۶,۲۳۱ ۰.۱۹ % ۲۱۵,۴۰۲ ۶.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۳,۶۴۱ ۰.۱۱ % ۳,۰۲۷,۰۹۹ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۸۹۸ ۱.۳۸ % ۲۷,۰۲۵ ۰.۸۱ % ۲۱۵,۶۶۶ ۶.۵ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۳,۵۸۶ ۰.۱۱ % ۳,۰۸۶,۵۱۸ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۱۳۵ ۱.۳۲ % ۶,۲۳۶ ۰.۱۹ % ۲۱۳,۶۷۴ ۶.۳۷ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۲,۸۸۹ ۰.۰۹ % ۳,۰۸۳,۹۷۵ ۹۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۵۷ ۱.۱۱ % ۶,۲۳۸ ۰.۱۹ % ۲۰۷,۹۲۲ ۶.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲,۸۸۹ ۰.۰۹ % ۳,۰۸۳,۲۷۹ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۶۷ ۱.۰۸ % ۶,۲۴۱ ۰.۱۹ % ۲۰۷,۹۲۲ ۶.۲۳ % ۰ ۰ %