صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۲۹۵ ۰.۰۴ % ۲,۸۳۷,۹۰۰ ۹۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۰۷۸ ۴.۲۹ % ۲,۵۰۰ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۱۸۷ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۳۰۸ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۵,۵۳۰ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۱۸ ۲.۹۷ % ۲,۵۰۱ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۰۴ ۳.۳۴ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱,۳۰۸ ۰.۰۵ % ۲,۸۷۴,۷۸۵ ۹۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۸۹,۲۷۱ ۲.۹۱ % ۲,۵۰۳ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۰۴ ۳.۳۴ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱,۳۰۸ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۴,۰۴۰ ۹۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۳ ۲.۸ % ۲,۵۰۴ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۰۴ ۳.۳۵ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۳۰۸ ۰.۰۵ % ۲,۸۷۳,۴۲۴ ۹۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۵۳ ۱.۹۶ % ۲,۵۰۵ ۰.۰۸ % ۱۰۱,۲۹۳ ۳.۳۳ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۳۰۸ ۰.۰۵ % ۲,۸۷۲,۶۸۱ ۹۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۱۵ ۱.۶۹ % ۲,۵۰۶ ۰.۰۸ % ۱۰۱,۲۹۳ ۳.۳۴ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱,۳۱۸ ۰.۰۴ % ۲,۸۷۱,۷۵۸ ۹۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۷۹ ۱.۳۷ % ۲,۵۰۸ ۰.۰۸ % ۱۰۳,۱۳۹ ۳.۴۲ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱,۳۳۱ ۰.۰۴ % ۲,۸۶۹,۶۷۷ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۶۴ ۰.۸ % ۲,۳۴۵ ۰.۰۸ % ۱۰۵,۰۶۲ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱,۳۲۹ ۰.۰۴ % ۲,۸۶۸,۲۸۷ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۸۳ ۰.۹۴ % ۲,۳۴۶ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۶۵۵ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱,۳۲۹ ۰.۰۴ % ۲,۸۶۷,۵۴۶ ۹۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۷۶ ۰.۹۲ % ۲,۳۴۷ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۶۵۵ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %