صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱,۳۵۲ ۰.۰۴ % ۲,۸۲۳,۵۸۸ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۰۲ ۲.۶۷ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۷۰ ۳.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱,۳۵۲ ۰.۰۴ % ۲,۸۲۲,۸۶۱ ۹۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۷,۹۲۳ ۲.۵۹ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۷۰ ۳.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱,۳۵۲ ۰.۰۴ % ۲,۸۲۲,۱۳۵ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۴۱ ۲.۳۶ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۲۷۰ ۳.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱,۳۶۰ ۰.۰۴ % ۲,۸۲۰,۲۶۰ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۷۳,۷۵۷ ۲.۴۵ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۱۰۷,۸۴۸ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱,۳۵۹ ۰.۰۵ % ۲,۸۱۳,۱۵۵ ۹۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۸۵,۰۷۹ ۲.۸۳ % ۲,۳۴۷ ۰.۰۸ % ۱۰۸,۱۳۳ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱,۳۴۵ ۰.۰۴ % ۲,۸۱۱,۷۶۳ ۹۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۸۱۸ ۴.۵۹ % ۲,۳۴۷ ۰.۰۸ % ۱۰۸,۹۷۸ ۳.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱,۳۷۲ ۰.۰۵ % ۲,۷۵۱,۷۷۵ ۹۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۲۵۰ ۵.۵۸ % ۲,۳۴۷ ۰.۰۸ % ۱۱۰,۹۳۲ ۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱,۴۰۰ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۹,۰۳۰ ۸۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۹۷۵ ۶.۷۴ % ۲,۳۴۶ ۰.۰۸ % ۱۱۲,۵۱۳ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱,۴۰۰ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۸,۳۱۶ ۸۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۸۷۵ ۶.۷۴ % ۲,۳۴۶ ۰.۰۸ % ۱۱۲,۵۱۳ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱,۴۰۰ ۰.۰۵ % ۲,۷۴۷,۶۰۲ ۸۹.۵ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۲۶ ۶.۷۱ % ۲,۳۴۶ ۰.۰۸ % ۱۱۲,۵۱۳ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %