صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۵,۱۱۹ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۵۵ ۳.۵۶ % ۱۷,۴۴۵ ۰.۴۵ % ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۴,۲۲۷ ۸۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۷۷ ۳.۹۱ % ۱۷,۴۴۰ ۰.۴۵ % ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۳,۴۱۷ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۰۳ ۳.۹ % ۱۷,۴۳۵ ۰.۴۵ % ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۲,۶۰۸ ۸۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۵۸۶ ۳.۸۸ % ۱۷,۴۳۰ ۰.۴۵ % ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۱,۸۰۰ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۷۰۴ ۳.۸۴ % ۱۷,۴۲۵ ۰.۴۵ % ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۳,۵۹۵ ۰.۰۹ % ۳,۵۰۰,۹۷۳ ۸۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۹۷ ۳.۷۵ % ۱۷,۴۲۱ ۰.۴۵ % ۲۳۰,۸۹۹ ۵.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۳,۶۲۳ ۰.۰۹ % ۳,۴۹۸,۳۳۵ ۸۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۹۶ ۳.۷۶ % ۱۷,۴۱۶ ۰.۴۵ % ۲۲۸,۸۰۶ ۵.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۳,۶۹۹ ۰.۱ % ۳,۴۹۵,۷۲۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۵۹۴ ۳.۰۴ % ۱۷,۳۴۳ ۰.۴۵ % ۲۳۲,۹۱۸ ۶.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۳,۶۵۵ ۰.۱ % ۳,۴۹۰,۹۵۴ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۱۱ ۲.۰۷ % ۱۷,۳۳۹ ۰.۴۵ % ۲۳۳,۰۴۳ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %