صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۳۲۹ ۰.۰۵ % ۲,۸۶۶,۸۰۶ ۹۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۸۸ ۰.۷۸ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۱۰۶,۶۵۵ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱,۳۰۰ ۰.۰۵ % ۲,۸۶۴,۳۱۴ ۹۴.۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۰۵۶ ۲.۳ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۱۰۵,۷۴۹ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱,۲۹۲ ۰.۰۴ % ۲,۸۶۳,۲۱۴ ۹۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۶۶,۷۴۸ ۲.۲ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۳۳۶ ۳.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱,۲۹۴ ۰.۰۵ % ۲,۸۶۱,۶۷۰ ۹۴.۵ % ۰ ۰ % ۶۲,۱۷۵ ۲.۰۵ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۱۰۰,۶۶۴ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱,۳۰۶ ۰.۰۴ % ۲,۸۵۹,۱۶۴ ۹۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۶۷,۸۵۱ ۲.۲۴ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۱۰۲,۷۳۵ ۳.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱,۳۱۱ ۰.۰۵ % ۲,۸۵۶,۳۵۹ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۲۲ ۲.۷۹ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۱۰۳,۷۳۸ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱,۳۱۱ ۰.۰۴ % ۲,۸۵۵,۶۲۳ ۹۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۸۱,۷۴۳ ۲.۶۸ % ۲,۳۵۲ ۰.۰۸ % ۱۰۳,۷۳۸ ۳.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱,۳۱۱ ۰.۰۴ % ۲,۸۵۴,۸۸۷ ۹۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۷۴,۰۲۵ ۲.۴۴ % ۲,۳۵۳ ۰.۰۸ % ۱۰۳,۷۳۸ ۳.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱,۳۱۱ ۰.۰۴ % ۲,۸۵۲,۴۵۷ ۹۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۹۱,۱۷۵ ۲.۹۹ % ۲,۳۵۲ ۰.۰۸ % ۱۰۵,۰۴۸ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱,۳۱۱ ۰.۰۴ % ۲,۸۵۲,۴۵۷ ۹۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۹۱,۱۷۵ ۲.۹۹ % ۲,۳۵۲ ۰.۰۸ % ۱۰۵,۰۴۸ ۳.۴۴ % ۰ ۰ %