صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲,۸۸۹ ۰.۰۹ % ۳,۰۸۲,۵۸۳ ۹۲.۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۶۵ ۰.۹۹ % ۶,۲۴۳ ۰.۱۹ % ۲۰۷,۹۲۲ ۶.۲۴ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۲,۹۰۷ ۰.۰۹ % ۳,۰۸۰,۰۰۷ ۹۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۹۷,۸۸۶ ۲.۸۸ % ۶,۲۴۶ ۰.۱۸ % ۲۰۷,۷۶۳ ۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۲,۸۷۴ ۰.۰۸ % ۳,۰۹۴,۶۱۹ ۹۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۱۰ ۳.۳۶ % ۶,۲۴۸ ۰.۱۸ % ۲۰۷,۶۵۷ ۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۲,۸۶۰ ۰.۰۹ % ۳,۱۱۴,۵۲۱ ۹۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۴۴ ۲.۵۸ % ۶,۲۵۱ ۰.۱۹ % ۱۰۶,۱۰۰ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۲,۸۸۱ ۰.۰۸ % ۳,۱۱۲,۵۴۳ ۹۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۸,۳۶۲ ۲.۶۶ % ۶,۲۵۳ ۰.۱۹ % ۱۰۶,۰۰۶ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۲,۷۷۳ ۰.۰۸ % ۳,۱۱۱,۴۷۸ ۹۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۵۹ ۲.۴۴ % ۶,۲۵۶ ۰.۱۹ % ۱۰۶,۷۰۱ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۲,۷۷۳ ۰.۰۸ % ۳,۱۱۰,۷۷۰ ۹۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۵۰۶ ۲.۴ % ۶,۲۵۸ ۰.۱۹ % ۱۰۶,۷۰۱ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۲,۷۷۳ ۰.۰۹ % ۳,۱۱۰,۰۶۲ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۲,۶۷۳ ۲.۲ % ۶,۲۶۱ ۰.۱۹ % ۱۰۶,۷۰۱ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۲,۸۱۱ ۰.۰۹ % ۳,۱۰۵,۵۹۲ ۹۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۶۸,۸۴۳ ۲.۰۹ % ۶,۲۶۳ ۰.۱۹ % ۱۰۷,۳۶۲ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۲,۸۴۹ ۰.۰۹ % ۳,۰۹۷,۵۸۵ ۹۴.۴ % ۰ ۰ % ۶۶,۱۸۸ ۲.۰۲ % ۶,۲۶۷ ۰.۱۹ % ۱۰۸,۵۸۵ ۳.۳۱ % ۰ ۰ %