صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۳۲,۴۵۸ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۸۹۵ ۹۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۹ ۰.۶۱ % ۴۹۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۳۲,۴۴۱ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۲۵,۸۹۴ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۹,۳۱۸ ۱.۳۹ % ۴۹۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۳۲,۴۲۳ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۱۸,۱۲۳ ۹۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۰ ۰.۷ % ۴۹۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۳۲,۴۰۵ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۱۷,۷۸۰ ۹۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۹ ۱.۲۲ % ۴۹۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۳۲,۳۲۵ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۰۹,۱۷۶ ۹۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۸,۵۲۷ ۱.۳۱ % ۴۹۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۳۲,۳۲۵ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۰۹,۱۴۲ ۹۳.۷ % ۰ ۰ % ۸,۰۹۷ ۱.۲۵ % ۴۹۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۳۲,۳۲۵ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۶۰۹,۱۰۹ ۹۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۶,۳۰۳ ۰.۹۷ % ۵۰۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۳۲,۳۲۵ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۰۷,۷۶۵ ۹۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۹ ۰.۱۷ % ۵۰۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۳۲,۳۰۸ ۴.۹ % ۰ ۰ % ۶۰۷,۴۸۸ ۹۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۲ ۰.۳۷ % ۱۶,۴۴۹ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۱۲۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۳۲,۲۹۰ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۱۶۹ ۹۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۰ ۱.۰۵ % ۵۰۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %