صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۳۳,۲۳۱ ۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۹۱ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۴ ۰.۲۷ % ۴۶۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۳۳,۱۷۷ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۹۷,۳۶۰ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۲ ۰.۶۶ % ۴۶۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۳۳,۱۷۷ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۹۷,۳۵۹ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۲ ۰.۴۷ % ۴۶۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۳۳,۱۷۷ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۹۷,۳۵۸ ۹۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۰۵ % ۴۶۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۳۳,۱۵۹ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۹۷,۰۸۰ ۹۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۱۴ ۰.۵۳ % ۴۶۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۳۳,۱۴۲ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۹۶,۸۰۳ ۹۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۳ ۰.۴۵ % ۴۶۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۳۳,۱۲۴ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۳۲,۷۳۲ ۸۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۸۷۰ ۱.۳ % ۳۲,۸۶۵ ۵.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۲۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۳۳,۱۰۶ ۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۶۴,۸۲۶ ۹۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۹,۲۹۱ ۱.۵۳ % ۴۶۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۳۳,۰۵۳ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۵۵۹,۲۸۷ ۹۱.۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۷۸ ۳.۱۲ % ۴۶۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۳۳,۰۵۳ ۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۵۵۹,۲۵۵ ۹۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۱۷ ۳.۰۵ % ۴۶۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %