صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ۲۸,۴۸۱ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۷۶,۸۱۶ ۹۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۲ ۰.۵۳ % ۳,۷۶۰ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۱۸۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۸,۴۸۱ ۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۴۷۶,۸۱۵ ۹۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۵ ۰.۳۳ % ۳,۷۶۱ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۲۸,۴۶۶ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۱۱۴ ۹۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۸ ۰.۴۴ % ۴۴۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۸۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۳۱,۴۸۳ ۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۸ ۹۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۹۸ ۱.۹۸ % ۴۴۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۱۸۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۳۳,۵۰۶ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۹۸۱ ۹۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۰۰ ۰.۶۵ % ۴۴۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۸۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۳۳,۴۸۹ ۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۸۰,۵۳۹ ۹۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۲۶ ۰.۸۷ % ۱,۹۸۹ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۱۸۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۳۳,۴۲۶ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۴۸۱,۲۸۵ ۹۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۶۳ % ۴۴۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۸۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۳۳,۴۲۶ ۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۴۸۱,۲۸۴ ۹۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۷ ۰.۵۲ % ۴۵۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۸۹ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۳۳,۴۲۶ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۸۱,۳۴۸ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۳ ۰.۴ % ۴۵۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۳۳,۴۲۶ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۸۱,۳۴۸ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۳ ۰.۴ % ۴۵۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %