صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۳۳,۰۵۳ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۵۵۹,۲۲۳ ۹۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۷۴ ۲.۷۴ % ۴۶۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۳۳,۰۳۵ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۴۵,۹۸۳ ۹۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۸,۲۹۷ ۱.۳۹ % ۱۰,۹۷۵ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۲۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۳۳,۰۱۷ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۵۹,۶۶۴ ۹۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۰۴ ۳.۹۵ % ۴۷۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۳۲,۹۹۹ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۴۰۴ ۹۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۶ ۰.۴۴ % ۴۷۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۳۲,۹۸۲ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۲۰,۲۰۱ ۹۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۰۱۴ ۲.۵۴ % ۴۷۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۳۲,۹۱۹ ۴.۹ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۲۶۹ ۹۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۱۱ ۴.۷۵ % ۴۷۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۳۲,۹۱۹ ۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۲۴۸ ۹۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۰۲ ۴.۵۴ % ۴۷۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۳۲,۹۱۹ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۲۲۷ ۹۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۱۰ ۳.۶۶ % ۴۷۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۳۲,۹۰۱ ۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۵۸۶,۰۶۴ ۹۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۷۰۵ ۴.۸۷ % ۴۷۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۳۲,۸۸۴ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۸۱۵ ۹۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۲۰۷ ۴.۱۴ % ۴۷۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %