صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۳۲,۲۷۲ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۲۲,۷۳۹ ۹۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۲ ۱.۰۹ % ۵۰۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۳۲,۲۳۷ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۱۹,۳۲۸ ۹۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۸۱ ۱.۷۶ % ۵۰۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۳۲,۲۳۷ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۱۹,۲۸۵ ۹۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۳۱ ۱.۷۲ % ۵۰۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۳۲,۲۳۷ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۲۱,۵۹۸ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۸,۲۱۲ ۱.۲۴ % ۵۰۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۲۸,۵۷۶ ۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۶۱۶,۸۴۴ ۹۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۰۹ ۲.۴۲ % ۵۰۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۸,۵۶۰ ۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۰۹,۴۶۱ ۹۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۲۵ ۲.۹۱ % ۵۱۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۸,۵۴۴ ۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۰۲,۳۱۴ ۹۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۸۳ ۲.۸۷ % ۵۱۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۲۸,۴۸۱ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۰۱,۱۱۶ ۹۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۴۱ ۱.۷۲ % ۵۱۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۲۸,۴۸۱ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۰۱,۰۷۱ ۹۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۳۱ ۱.۷۲ % ۵۱۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %