صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۴ % ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۷ % ۴,۲۲۹,۱۱۴ ۸۹.۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۳۸ ۱.۲ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۳۴۳,۷۸۲ ۷.۳ % ۵۰,۱۰۳ ۱.۰۶ % ۴,۲۲۵,۸۸۵ ۸۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۷۶ ۱.۳۷ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۳۴۳,۷۸۲ ۷.۳ % ۵۰,۱۰۳ ۱.۰۷ % ۴,۲۲۴,۸۱۷ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۲ ۱.۲۹ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۳۴۳,۱۱۷ ۷.۲۲ % ۵۰,۰۲۴ ۱.۰۵ % ۴,۲۰۱,۲۰۷ ۸۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۵۴۰ ۲.۸۱ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۰۳ ۰.۱۷ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۳۴۵,۳۳۲ ۷.۲۵ % ۴۹,۶۲۲ ۱.۰۴ % ۴,۱۱۷,۹۳۹ ۸۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۰۳۵ ۴.۶۴ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴۱ % ۷,۹۵۲ ۰.۱۷ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۷۸ % ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۹,۷۷۴ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۶۲,۳۶۰ ۷.۴۳ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۷۹ % ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۸,۷۵۲ ۸۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۹۷۹ ۷.۳۵ % ۱۹,۵۴۳ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۳۳۰,۷۰۶ ۶.۸ % ۴۸,۳۲۶ ۰.۹۹ % ۴,۱۰۷,۷۳۰ ۸۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۵۵۹ ۷.۲۳ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴ % ۷,۷۲۶ ۰.۱۶ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۳۲۲,۰۴۵ ۵.۹۸ % ۴۶,۸۹۶ ۰.۸۸ % ۴,۰۷۵,۶۵۴ ۷۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۶۸۵ ۱۶.۹ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۳۶ % ۷,۶۵۷ ۰.۱۴ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۳۲۱,۱۹۳ ۶.۵۷ % ۴۵,۷۷۲ ۰.۹۴ % ۳,۵۱۸,۹۵۱ ۷۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۹۷۴,۹۸۶ ۱۹.۹۵ % ۱۹,۵۴۴ ۰.۴ % ۷,۶۳۹ ۰.۱۶ %