صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۳۳,۴۲۶ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۸۱,۳۴۶ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۳ ۰.۴ % ۴۵۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۳۳,۳۹۱ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۸۰۸ ۹۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴ ۰.۳۴ % ۴۵۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۳۳,۳۷۳ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۵۴۲ ۹۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۹ ۰.۲۵ % ۴۵۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۳۳,۳۵۵ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۲۷۶ ۹۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۷ ۰.۲۲ % ۴۵۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۳۳,۳۰۲ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۴۸۱ ۹۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۰ ۰.۲۷ % ۴۵۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۳۳,۳۰۲ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۴۸۱ ۹۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۲ ۰.۲۶ % ۴۵۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۳۳,۳۰۲ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۴۸۰ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۴ ۰.۲۱ % ۴۵۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۳۳,۲۸۴ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۲۱۵ ۹۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳ ۰.۳ % ۴۵۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۱۹۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۳۳,۲۶۶ ۶.۵ % ۰ ۰ % ۴۷۷,۹۴۹ ۹۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۹ ۰.۰۲ % ۴۵۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۳۳,۲۴۸ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۴۶۹ ۹۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۸ ۰.۵۹ % ۴۶۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %