صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۳۲,۸۶۶ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۴۷۸ ۹۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۶,۱۶۲ ۱.۰۱ % ۴۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳۲,۸۴۸ ۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۵۶۸,۳۲۹ ۹۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۹۰۱ ۰.۹۷ % ۴۸۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۳۲,۷۹۵ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۵۶۳,۷۶۴ ۹۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۳ ۰.۹۲ % ۴۸۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۳۲,۷۹۵ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۵۶۳,۷۴۷ ۹۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۳ ۰.۸۸ % ۴۸۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۳۲,۷۹۵ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۶۳,۷۳۱ ۹۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۷ ۰.۵۹ % ۴۸۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳۲,۸۳۲ ۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۶۱,۸۲۶ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۵۳۰ ۰.۷۶ % ۴۸۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳۲,۸۱۱ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۲۳۵ ۸۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۹,۴۶۲ ۱.۴۴ % ۵۷,۹۳۳ ۸.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۲۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۳۲,۷۹۱ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۱۶,۴۸۶ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۴ ۰.۵۳ % ۴۸۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۳۲,۷۷۱ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۱۷,۲۱۵ ۹۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۲ ۰.۳۸ % ۴۸۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %