صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۳۲,۶۹۸ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۱۵,۹۴۰ ۹۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۵ ۰.۴۲ % ۱,۳۳۷ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۲۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۳۲,۶۹۸ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۱۵,۹۱۹ ۹۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۳۵ ۰.۴۲ % ۱,۳۳۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۲۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۳۲,۶۹۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۱۵,۸۹۸ ۹۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹ ۰.۳ % ۱,۳۳۹ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۱۲۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۳۲,۶۵۲ ۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۰۹۷ ۹۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۰ ۰.۲۶ % ۴۸۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۳۲,۶۱۷ ۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۵۰۵ ۹۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۴ ۰.۵۳ % ۷۲۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۳۲,۶۱۷ ۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۲۶,۴۷۷ ۹۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۶ ۰.۲۸ % ۷۲۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۳۲,۵۲۹ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۲۰۸ ۹۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۸۱ ۳.۸۲ % ۴۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۳۲,۴۷۶ ۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۴۵۲ ۹۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۷,۱۳۳ ۱.۰۷ % ۴۹۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۳۲,۴۷۶ ۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۴۱۸ ۹۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۷,۰۷۴ ۱.۰۶ % ۴۹۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۳۲,۴۷۶ ۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۲۹,۳۸۴ ۹۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۶,۹۶۴ ۱.۰۴ % ۴۹۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %