صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۲۸,۴۸۱ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۰۱,۰۲۶ ۹۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۰۳ ۱.۷ % ۵۱۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۲۸,۴۸۱ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۶۰۰,۹۸۱ ۹۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۹,۱۷۸ ۱.۴۴ % ۵۱۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۲۸,۱۴۷ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۸۷,۵۰۲ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۶,۳۳۹ ۱.۰۲ % ۵۱۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۲۸,۱۳۲ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۷۸,۸۴۵ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۱۳ ۱.۶۷ % ۵۱۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۲۸,۱۱۶ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۲۲۴ ۹۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۰۴ ۲.۶۹ % ۵۱۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۲۳,۰۶۷ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۲۷۱ ۹۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۵۹ ۳.۸۲ % ۵۱۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۲۲,۹۹۱ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۹۹۰ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۰۶ ۴.۷۷ % ۵۱۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۸ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ۲۲,۹۹۱ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۹۴۵ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۰۳ ۴.۷۷ % ۵۱۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۶۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۲۲,۹۹۱ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۹۰۰ ۹۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۴۲۱ ۴.۶۶ % ۵۲۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ۲۲,۹۹۱ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۸۵۶ ۹۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۴۲۱ ۴.۶۶ % ۵۲۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %