صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ۲۲,۹۹۱ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۸۱۱ ۹۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۴۰۱ ۴.۶۶ % ۵۲۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۲۲,۹۹۱ ۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۷۶۶ ۹۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۳۸ ۴.۶ % ۵۲۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۲۲,۹۷۸ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۵۳۶,۸۷۵ ۹۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۱۹ ۴.۵ % ۵۲۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ۲۲,۹۳۹ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۲۹۷ ۹۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۸۷ ۲.۸۱ % ۵۲۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۲۲,۹۳۹ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۲۵۲ ۹۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۵۷ ۲.۸ % ۵۲۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۲۲,۹۳۹ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۲۰۸ ۹۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۴۷ ۱.۸۲ % ۵۲۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۲۲,۹۲۰ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۲۱,۳۶۱ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۵۶ ۴.۶۱ % ۵۲۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۲۲,۹۰۸ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۰۱,۳۳۹ ۸۹.۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۸۷ ۶.۶۳ % ۵۲۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۲۷۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۲۲,۸۹۵ ۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۸۵,۳۱۱ ۹۰.۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۲۶ ۴.۸۱ % ۵۲۸ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۲۲,۸۸۲ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۴۷۵,۹۷۲ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۰۰ ۳.۰۳ % ۵۲۹ ۰.۱ % ۰ ۰ %