صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۴۹,۲۷۴ ۱.۰۳ % ۴,۲۵۷,۴۹۵ ۸۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۹۲۸ ۲.۶۱ % ۲۷,۲۹۵ ۰.۴۱ % ۳۳۱,۴۸۸ ۶.۹۲ % ۷,۷۵۳ ۰.۱۶ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۴۷,۴۱۸ ۱ % ۴,۲۰۶,۷۰۶ ۸۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۲۷۹ ۲.۳۸ % ۲۶,۹۵۸ ۰.۴۱ % ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۶ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۴۷,۴۱۸ ۱.۰۱ % ۴,۲۰۵,۶۲۹ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۷۸ ۲.۳۴ % ۲۶,۹۵۸ ۰.۴۲ % ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۶ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۴۷,۴۱۸ ۱.۰۱ % ۴,۲۰۴,۵۵۳ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۴۰۹ ۲.۲۴ % ۲۶,۹۵۸ ۰.۴۲ % ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۷ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۴۷,۹۷۵ ۱.۰۲ % ۴,۲۰۱,۵۵۰ ۸۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۹۹,۵۳۹ ۲.۱۲ % ۲۷,۰۴۵ ۰.۴۲ % ۳۲۱,۷۲۴ ۶.۸۵ % ۷,۵۰۳ ۰.۱۶ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۴۹,۲۳۷ ۱.۰۵ % ۴,۱۹۹,۴۷۵ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۵۲ ۱.۸۵ % ۲۷,۲۶۴ ۰.۴۲ % ۳۳۱,۴۸۴ ۷.۰۶ % ۷,۷۲۱ ۰.۱۶ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۴۸,۵۰۵ ۱.۰۳ % ۴,۲۳۹,۲۰۳ ۹۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۹۱ ۱.۰۵ % ۲۷,۱۸۵ ۰.۴۲ % ۳۲۹,۵۶۴ ۷.۰۲ % ۷,۶۴۳ ۰.۱۶ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۴۹,۲۷۵ ۱.۰۴ % ۴,۲۳۶,۳۶۳ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۱۵۲ ۱.۶۵ % ۲۷,۳۰۱ ۰.۴۱ % ۳۳۱,۲۹۶ ۷.۰۲ % ۷,۷۵۸ ۰.۱۶ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۷ % ۴,۲۳۱,۲۵۴ ۸۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۳ ۱.۲۹ % ۲۷,۴۷۲ ۰.۴۱ % ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۳ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۸ % ۴,۲۳۰,۱۸۴ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۸۷۸ ۱.۲۵ % ۲۷,۴۷۳ ۰.۴۲ % ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۳ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %