صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۳۳۱,۴۸۸ ۶.۹۲ % ۴۹,۲۷۴ ۱.۰۳ % ۴,۲۵۷,۴۹۵ ۸۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۹۲۸ ۲.۶۱ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۷۵۳ ۰.۱۶ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۶ % ۴۷,۴۱۸ ۱ % ۴,۲۰۶,۷۰۶ ۸۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۲۷۹ ۲.۳۸ % ۱۹,۵۴۱ ۰.۴۱ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۶ % ۴۷,۴۱۸ ۱.۰۱ % ۴,۲۰۵,۶۲۹ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۳۷۸ ۲.۳۴ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۳۱۸,۴۲۹ ۶.۷۷ % ۴۷,۴۱۸ ۱.۰۱ % ۴,۲۰۴,۵۵۳ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۴۰۹ ۲.۲۴ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۴۱۶ ۰.۱۶ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۳۲۱,۷۲۴ ۶.۸۵ % ۴۷,۹۷۵ ۱.۰۲ % ۴,۲۰۱,۵۵۰ ۸۹.۴۴ % ۰ ۰ % ۹۹,۵۳۹ ۲.۱۲ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۵۰۳ ۰.۱۶ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۳۳۱,۴۸۴ ۷.۰۶ % ۴۹,۲۳۷ ۱.۰۵ % ۴,۱۹۹,۴۷۵ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۵۲ ۱.۸۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۷۲۱ ۰.۱۶ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۳۲۹,۵۶۴ ۷.۰۲ % ۴۸,۵۰۵ ۱.۰۳ % ۴,۲۳۹,۲۰۳ ۹۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۹,۲۹۱ ۱.۰۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۶۴۳ ۰.۱۶ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۳۳۱,۲۹۶ ۷.۰۲ % ۴۹,۲۷۵ ۱.۰۴ % ۴,۲۳۶,۳۶۳ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۱۵۲ ۱.۶۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۱ % ۷,۷۵۸ ۰.۱۶ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۳ % ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۷ % ۴,۲۳۱,۲۵۴ ۸۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۵۶۳ ۱.۲۹ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۱ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۳۴۰,۴۵۱ ۷.۲۳ % ۵۰,۶۴۶ ۱.۰۸ % ۴,۲۳۰,۱۸۴ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۸۷۸ ۱.۲۵ % ۱۹,۵۴۲ ۰.۴۲ % ۷,۹۳۰ ۰.۱۷ %