صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۷۴,۰۵۴ ۹۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۲ ۱.۶۴ % ۵۳۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۷۴,۰۲۲ ۹۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۲ ۱.۶۳ % ۵۳۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۷۳,۹۸۹ ۹۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۵۳۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۲۲,۸۳۱ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۴۷۳,۷۲۵ ۹۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۲۸ ۳.۰۷ % ۵۳۷ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۲۲,۸۱۸ ۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۴۷۳,۴۶۴ ۹۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۹ ۰.۲۸ % ۵۳۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۲۲,۸۰۵ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۷۳,۲۰۰ ۹۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۴۶ ۲.۵۴ % ۵۳۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۲۲,۷۹۲ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۱۲۰ ۹۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۷۲ ۵.۱۳ % ۵۳۷ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۲۲,۷۵۴ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۳۵۱ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۲۷ ۵.۰۶ % ۵۴۰ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۲۲,۷۵۴ ۴.۶ % ۰ ۰ % ۴۴۶,۳۲۲ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۲۰ ۵.۰۶ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %